Bulgarian
Изберете език на сайта

Aftovaxpur DOE (Maximum three of the following purified,...) - QI02AA04

Updated on site: 08-Feb-2018

Наименование на лекарството: Aftovaxpur DOE
ATC: QI02AA04
Вещество: Maximum three of the following purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains: O1 Manisa 6 PD50*; O1 BFS 6 PD50*; O Taiwan 3/97 6 PD50*; A22 Iraq 6 PD50*; A24 Cruzeiro 6 PD50*; A Turkey 14/98 6 PD50*; Asia 1 Shamir 6 PD50*; SAT2 Saudi A
Производител: Merial
Bulgarian Bulgarian
Смяна на езика

Aftovaxpur DOE

Инактивирани щамове на вируса на шап

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт, за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Aftovaxpur DOE.

Настоящият документ не може да замени обсъждането лично с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Aftovaxpur DOE и за какво се използва?

Aftovaxpur DOE е ваксина, която се използва за ваксиниране на говеда, овце и свине от двуседмична възраст срещу шап. Шапът засяга чифтокопитните животни и причинява треска, последвана от мехури в устата и по краката, които могат да се спукат и да доведат до окуцяване. Aftovaxpur DOE съдържа до три щама на инактивиран (убит) вирус на шап. Тези щамове спадат към четири различни серотипа (групи) на вируса, познати като О, А, Asia 1 и SAT2, и са подбрани в зависимост от епидемиологичните нужди измежду следните осем щама: O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir и SAT2 Saudi Arabia.

Как се използва Aftovaxpur DOE?

Aftovaxpur DOE се предлага под формата на течна инжекционна емулсия и се отпуска по лекарско предписание. При говедата и овцете ваксината се прилага като подкожна инжекция, а при свинете — като мускулна. Необходима е реваксинация на всеки шест месеца. Когато животните се ваксинират на възраст от две седмици, се препоръчва реваксинацията да се направи между 8-та и 10-та седмица.

Как действа Aftovaxpur DOE?

Aftovaxpur DOE е ваксина. Ваксините действат, като „учат“ имунната система (естествените защитни сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. Aftovaxpur DOE съдържа щамове на вируса на шап, които са инактивирани, за да не могат да причинят заболяването. При прилагане на ваксината на говеда, свине и овце имунната система на животните разпознава вируса като „чужд“ и изгражда антитела срещу него. Ако в бъдеще животните бъдат изложени на вируса на шап, имунната им система е в състояние по-бързо да изгради антитела. Това помага за тяхното предпазване от заболяването.

Aftovaxpur DOE съдържа адювант (течен парафин) за засилване на имунния отговор.

Какви ползи от Aftovaxpur DOE са установени в проучванията?

Проведени са лабораторни проучвания за отделните щамове при говеда и свине. Четири седмици след ваксинация животните са изложени на съответния щам на жив вирус на шап. Също така са предоставени проучвания от публикации, които разглеждат ефекта от ваксинацията при говеда, овце и свине. Мярката за ефективност е намаляването на клиничните признаци на шап. Някои проучвания разглеждат и нивата на антитела при говеда, овце и свине след еднократни и многократни дози от ваксината.

Не са провеждани практически проучвания. Това е счетено за приемливо предвид лабораторните данни и като се вземе под внимание, че към момента в ЕС е забранено ваксинирането срещу шап.

Проучванията показват, че след еднократна ваксинация Aftovaxpur DOE води до задоволителни нива в кръвта на антитела срещу щамове на шап. Ваксина, съдържаща антиген на щам O1 Manisa, намалява клиничните признаци на шап при говеда, овце и свине. Предоставена е достатъчна обосновка за екстраполиране на тези данни към други щамове. Началото на защитата настъпва 4 седмици след ваксинацията.

Нивото на антитела, произведени след ваксиниране с Aftovaxpur DOE, е различно от нивото на антителата след естествена инфекция и поради това е възможно да се различат ваксинираните от заразените животни, което е важно за проследяване на заболяването.

Какви са рисковете, свързани с Aftovaxpur DOE?

След ваксинация при повечето животни на мястото на инжектиране се появява подуване (до 12 cm в диаметър при преживни животни и 4 cm при свине). Обикновено то се разсейва в

рамките на четири седмици след ваксинация, но при малък брой животни може да продължи и по- дълго.

След ваксинация често се наблюдава леко повишение на ректалната температура с до 1,2°C в продължение на 4 дни.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Aftovaxpur DOE представлява емулсия, съдържаща течен парафин. Инцидентно инжектиране на течен парафин може да причини силна болка и подуване, особено ако е инжектиран в става или пръст. Това може да доведе до загуба на пръста, ако не бъде оказана спешна медицинска помощ. Ако случайно човек бъде инжектиран с този продукт, той трябва незабавно да потърси медицински съвет, дори при инжектиране на много малко количество. Листовката трябва да бъде

показана на лекаря. Ако болката продължи повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново лекарска помощ.

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на храни?

Карентният срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицинския продукт, преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от хора. Това е също необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт, преди млякото да може да бъде използвано за консумация от хора. Карентният срок за Aftovaxpur DOE е нула дни.

Защо Aftovaxpur DOE е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че ползите от Aftovaxpur DOE са по-големи от рисковете, и препоръча Aftovaxpur DOE да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за Aftovaxpur DOE:

На 15 юли 2013 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Aftovaxpur DOE, валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Aftovaxpur DOE може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече информация относно третирането с Aftovaxpur DOE собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: март-2016.

Коментари