Bulgarian
Изберете език на сайта

Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – условия или ограничения - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Наименование на лекарството: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Вещество: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Производител: CZ Veterinaria S.A.
Bulgarian Bulgarian
Смяна на езика

А. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНАTA СУБСТАНЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТГОВОРEH ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИТЕ

Име и адрес на производителя на биологично активната субстанция

CZ Veterinaria, S.A. La Relva s/n, 36400 Porriño

ИСПАНИЯ

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба

CZ Veterinaria, S.A. La Relva s/n, 36400 Porriño

ИСПАНИЯ

В. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

В съответствие с чл. 71 на Директива 2001/82/EC на Европейския парламент и Съвета както е изменено, Страните членки могат в съответствие с националното законодателство да забранят производството, вноса, съхранение, продажбата, доставката и/или употребата на имунологични ветеринарномедицински продукт на цялата си територия или на част от нея, ако установят, че:

a)прилагането на ветеринарномедицинския продукт на животни ще попречи на изпълнението на национална програма за диагностика, контрол или елиминиране на заболяванията по животните, или ще създаде трудности при установяване отсъствието на контаминация при живи животни, при хранителни или други продукти, получени от третирани животни.

b)заболяванията, за които е предназначен продукта с цел повишаване на имунитета до голяма степен отсъстват на територията за която се отнася.

С. СТАТУС НА МДСОК

Активната субстанция е с биологичен произход и е предназначена за изграждане на активен имунитет, като не попада в обхвата на Регламент (ЕС) No 470/2009.

Ексципиентите (включително аджуваните), посочени в т. 6.1 на Кратката характеристика, са или разрешени субстанции, за които в таблица 1 на Приложението към Регламент (ЕС) No 37/2010 не се изискват МДСОК или се разглеждат като непопадащи в обхвата на Регламент (EС) No 470/2009, когато са включени в този ветеринарномедицински продукт.

D.ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Сегащният годишен цикъл за периодично обновени доклади за безопастност (ПОДБ) би следвало да се запази.

Коментари