Bravecto (Fluralaner) – данни върху опаковката - QP53BX05

Updated on site: 08-Feb-2018

Наименование на лекарството: Bravecto
ATC: QP53BX05
Вещество: Fluralaner
Производител: Intervet International B.V

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Твърда картонена кутия

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Bravecto 112.5 mg дъвчащи таблетки за много малки кучета (2-4.5 kg) Bravecto 250 mg дъвчащи таблетки за малки кучета (>4.5-10 kg) Bravecto 500 mg дъвчащи таблетки за средно големи кучета (>10-20 kg) Bravecto 1000 mg дъвчащи таблетки за големи кучета (>20-40 kg) Bravecto 1400 mg дъвчащи таблетки за много големи кучета (>40-56 kg)

Fluralaner

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Fluralaner

112.5 mg

Fluralaner

250 mg

 

Fluralaner

500 mg

 

Fluralaner

1000 mg

 

Fluralaner

1400 mg

 

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Дъвчащи таблетки.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 дъвчаща таблетка

2 дъвчащи таблетки

4 дъвчащи таблетки

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално приложение.

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до:{месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Intervet International B.V. Wim de Körvestraat 35

5831 AN Boxmeer

The Netherlands

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

ЕU/2/13/158/001 ЕU/2/13/158/002 ЕU/2/13/158/003 ЕU/2/13/158/004 ЕU/2/13/158/005 ЕU/2/13/158/006 ЕU/2/13/158/007 ЕU/2/13/158/008 ЕU/2/13/158/009

ЕU/2/13/158/010 ЕU/2/13/158/011 ЕU/2/13/158/012 ЕU/2/13/158/013 ЕU/2/13/158/014 ЕU/2/13/158/015

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:{номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ

Блистер

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Bravecto 112.5 mg (2-4.5 kg)

Bravecto 250 mg (>4.5-10 kg)

Bravecto 500 mg (>10-20 kg)

Bravecto 1000 mg (>20-40 kg)

Bravecto 1400 mg (>40-56 kg)

Fluralaner

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Intervet International B.V.

3.СРОК НА ГОДНОСТ

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot: (number)

5.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Bravecto 112.5 mg спот-он разтвор за много малки кучета (2-4.5 kg) Bravecto 250 mg спот-он разтвор за малки кучета (>4.5 - 10 kg) Bravecto 500 mg спот-он разтвор за средно големи кучета (>10 - 20 kg) Bravecto 1000 mg спот-он разтвор за големи кучета (>20 - 40 kg) Bravecto 1400 mg спот-он разтвор за много големи кучета (>40 -56 kg) fluralaner

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

112.5mg fluralaner

250 mg fluralaner

500 mg fluralaner

1000 mg fluralaner

1400 mg fluralaner

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 х 0.4 ml

1 х 0.89 ml

1 х 1.79 ml

1 х 3.57 ml

1 х 5.0 ml

2 х 0.4 ml

2 х 0.89 ml

2 х 1.79 ml

2 х 3.57 ml

2 х 5.0 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Локално приложение.

Преди употреба прочети листовката. Указания за употреба:

8. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка до приложението му, за да предпазите децата от директен достъп до продукта.

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до{месец/година}

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

The Netherlands

16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/13/158/016 (112.5 mg, 1 пипета)

EU/2/13/158/017 (112.5 mg, 2 пипети)

EU/2/13/158/020 (250 mg, 1 пипета)

EU/2/13/158/021 (250 mg, 2 пипети)

EU/2/13/158/024 (500 mg, 1 пипета)

EU/2/13/158/025 (500 mg, 2 пипети)

EU/2/13/158/028 (1000 mg, 1 пипета)

EU/2/13/158/029 (1000 mg, 2 пипети)

EU/2/13/158/030 (1400 mg, 1 пипета)

EU/2/13/158/031 (1400 mg, 2 пипети)

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида{номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

САШЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Bravecto 112.5 mg спот-он разтвор за много малки кучета (2-4.5 kg) Bravecto 250 mg спот-он разтвор за малки кучета (>4.5 - 10 kg) Bravecto 500 mg спот-он разтвор за средно големи кучета (>10 - 20 kg) Bravecto 1000 mg спот-он разтвор за големи кучета (>20 - 40 kg) Bravecto 1400 mg спот-он разтвор за много големи кучета (>40 -56 kg) fluralaner

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И)

112.5 mg fluralaner

250 mg fluralaner

500 mg fluralaner

1000 mg fluralaner

1400 mg fluralaner

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

0.4 ml

0.89 ml

1.79 ml

3.57 ml

5.0 ml

4.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За прилагане върху ограничен участък.

1. Отворете сашето. 2. Завъртете капачката капачката (капачката не може да бъде премахната). 3. Приложете върху кожата.

Съхранявайте пипетата в сашето до приложениено и.

5.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида{номер}

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до{месец/година

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Bravecto 112.5 mg спот-он разтвор за малки котки (1.2- 2.8 kg)

Bravecto 250 mg спот-он разтвор за средно големи котки (>2.8 – 6.25 kg) Bravecto 500 mg спот-он разтвор за големи котки (>6.25 – 12.5 kg) fluralaner

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

112.5mg fluralaner

250 mg fluralaner

500 mg fluralaner

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 х 0.4 ml

1 х 0.89 ml

1 х 1.79 ml

2 х 0.4 ml

2 х 0.89 ml

2 х 1.79 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Локално приложение.

Преди употреба прочети листовката. Указания за употреба:

8. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка до приложението му, за да предпазите децата от директен достъп до продукта.

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до{месец/година}

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer The Netherlands

16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/13/158/018 (112.5 mg, 1пипета)

EU/2/13/158/019 (112.5 mg, 2 пипети)

EU/2/13/158/022 (250 mg, 1пипета)

EU/2/13/158/023 (250 mg, 2пипети)

EU/2/13/158/026 (500 mg, 1пипета)

EU/2/13/158/027 (500 mg, 2пипети)

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида{номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

САШЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Bravecto 112.5 mg спот-он разтвор за малки котки (1.2- 2.8 kg)

Bravecto 250 mg спот-он разтвор за средно големи котки (>2.8 – 6.25 kg) Bravecto 500 mg спот-он разтвор за големи котки (>6.25 – 12.5 kg) fluralaner

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И)

112.5 mg fluralaner

250 mg fluralaner

500 mg fluralaner

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

0.4 ml

0.89 ml

1.79 ml

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За прилагане върху ограничен участък.

2. Отворете сашето. 2. Завъртете капачката капачката ( капачката не може да бъде премахната). 3. Приложете върху кожата.

Съхранявайте пипетата в сашето до приложениено и.

5. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

6. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида{номер}

7. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до{месец/година

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба

Коментари