CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – данни върху опаковката - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Наименование на лекарството: CaniLeish
ATC: QI070AO
Вещество: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Производител: Virbac S.A

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Кутия, съдържаща 1 флакон с лиофилизат и 1 флакон с разтворител Кутия, съдържаща 1 флакон с лиофилизат и 1 флакон с разтворител, спринцовка и игла. Кутия, съдържаща 3 флакона с лиофилизат и 3 флакона с разтворител Кутия, съдържаща 5 флакона с лиофилизат и 5 флакона с разтворител

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

CaniLeish лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета.

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

L. infantum Протеини (ЕСП) ≥ 100 µg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 доза.

3 дози.

5 дози

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно.

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година} Да се използва веднага след разтваряне.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние. Да се пази от светлина.

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Преди употреба прочети листовката

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида : {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Кутия, съдържаща 10 флакона с лиофилизат и 10 флакона с разтворител Кутия, съдържаща 15 флакона с лиофилизат и 15 флакона с разтворител Кутия, съдържаща 25 флакона с лиофилизат и 25 флакона с разтворител Кутия, съдържаща 30 флакона с лиофилизат и 30 флакона с разтворител Кутия, съдържаща 50 флакона с лиофилизат и 50 флакона с разтворител

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

CaniLeish лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

Всяка доза от 1 ml ваксина съдържа: L. infantum Протеини (ЕСП) ≥ 100 µg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

10 дози.

15 дози.

25 дози.

30 дози.

50 дози.

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Преди употреба прочети листовката.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно.

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година} Да се използва веднага след разтваряне.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние. Да се пази от светлина .

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Прочети листовката преди употреба.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида : {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Флакон, съдържащ 1 доза лиофилизат

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

CaniLeish лиофилизат

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

L. infantum ЕСП ≥ 100 µg

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

1 доза

4.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно.

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година} Да се използва веднага след разтваряне.

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Флакон, съдържащ 1 доза разтворител

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

CaniLeish разтворител

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

Sodium chloride 9 mg/ml (0.9%)

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

1 ml

4.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари