Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – данни върху опаковката - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Наименование на лекарството: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Вещество: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Производител: Intervet International B.V.

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КУТИЯ

Пластмасова кутия с 10 или 50 флакона от 1 ml Картонена кутия с 1 флакон от 10 ml

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Canigen L4 инжекционна суспензия за кучета

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Преди употреба прочети листовката.

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

10 х 1 ml (1 доза)

50 х 1 ml (1 доза)

1 х 10 ml (10 дози)

5 ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно приложение.

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година} След отваряне използвай в рамките на 10 часа.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

The Netherlands

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

ЕU/2/15/183/001 – 10 флакона (1 ml)

ЕU/2/15/183/002 – 50 флакона (1 ml)

ЕU/2/15/183/003 – 1 флакон (10 ml)

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП

ЕТИКЕТ

Флакон 1 ml и 10 ml

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Canigen L4

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ

Преди употреба прочети листовката.

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

1 ml (1 доза)

10 ml (10 дози)

4.НАЧИННА ПРИЛОЖЕНИЕ

SC

5.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След отваряне, използвайте в рамките на 10 часа (само за флакон от10 ml).

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари