Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – кратка характеристика на продукта - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Наименование на лекарството: Cardalis
ATC: QC09BA07
Вещество: benazepril hydrochloride /spironolactone
Производител: Ceva Santé Animale

Съдържание на статията

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета

Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета

Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка дъвчаща таблетка съдържа:

Активни субстанции:

 

Benazepril

Spironolactone

 

hydrochloride (HCl)

 

Cardalis 2,5 mg/20 mg таблетки

2,5 mg

20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg таблетки

5 mg

40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg таблетки

10 mg

80 mg

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Дъвчаща таблетка.

Кафяви овкусени продълговати дъвчащи таблетки с делителна линия. Таблетките могат да бъдат разделени на еднакви половинки.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Видове животни за които е предназначен ВМП

Кучета.

4.2Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от хронично дегенеративно заболяване на клапите при кучета (в комбинация с диуретици, където е необходимо).

4.3 Противопоказания

Да не се използва по време на бременност или лактация (виж т. 4.7).

Да не се използва при животни, използвани или които ще бъдат използвани за развъдни цели. Да не се използва при кучета, страдащи от хипоадренокортицизъм, хиперкалиемия или хипонатриемия.

Да не се използва съвместно с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при кучета с бъбречна недостатъчност.

Да не се използва при свръхчувствителност към инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори) или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при случаи на сърдечна недостатъчност вследствие на стеноза на аортата или пулмоналната артерия.

4.4Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Преди започване на комбинирана терапия с benazepril и spironolactone трябва да бъдат преценени бъбречната функция и серумните нива на калия, особено при кучета, които могат да страдат от хипоадренокортицизъм, хиперкалемия или хипонатриемия. За разлика от хората, при кучетата, при проведените клинични опити не е наблюдавано повишаване на случаите на хиперкалиемия при тази комбинация. При кучета с увредена бъбречна функция, обаче се препоръчва редовно проследяване на бъбречната функция и серумните нива на калия, тъй като може да има повишен риск от хиперкалиемия.

Тъй като spironolactone има антиандрогенен ефект, не се препоръчва прилагането на ветеринарномедицинския продукт на подрастващи животни.

При проучване за безопасност е наблюдавана обратима атрофия на простатата при мъжките кучета лекувани с препоръчителна доза spironolactone.

Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага внимателно при пациенти с чернодробна дисфункция, тъй като спиронолактона претърпява дълга чернодробна биотрансформация.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Хора с установена свръхчувствителност към benazepril или spironolactone трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Бременни жени трябва да работят с продукта много внимателно за да избeгнат случайно перорално попадане, защото е установено, че АСЕ-инхибиторите могат да влияят на плода по време на бременността при хората.

При случайно поглъщане, особено при деца, може да доведе до неблагоприятни реакции, като сънливост, гадене, повръщане и диария, и кожни обриви.

При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Измийте ръцете си след употреба.

4.6Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Повръщане се наблюдава много рядко в спонтанни доклади.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

-чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

-не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

-редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

-много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

4.7Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Да не се прилага по време на бременност и лактация. Опитите с benazepril и spironolactone при лабораторни животни (плъхове) са показали ембрионална токсичност (малформации на уринарния тракт на плода) при дози, които не са токсични за майката.

4.8Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Фуроземидът е бил използван заедно с тази комбинация от benazepril hydrochloride и spironolactone при кучета със сърдечна недостатъчност, без никакви клинични доказателства за неблагоприятни реакции.

Едновременното прилагане на този ветеринарномедицински продукт с други понижаващи кръвното налягане агенти (като блокери на калциевите канали, ß-блокери или диуретици), анестетици или седативи може потенциално да доведе до засилване на хипотензивните ефекти.

Едновременното прилагане на този ветеринарномедицински продукт с други запазващи калия продукти (като ß-блокери, блокери на калциевите канали, ангиотензин рецепторни блокери) може потенциално да доведе до хиперкалиемия (виж точка 4.5).

Едновременната употреба на НСПВС с този ветеринарномедицински продукт може да намали неговият антихипертензивен ефект, неговият натриуретичен ефект и да увеличи нивото на серумния калий. Затова кучета, третирани едновременно с НСПВС трябва да бъдат внимателно проследявани и правилно хидратирани.

Прилагането на деоксикортикостерон с продукта може да доведе до умерено понижаване на натриуретичния ефект (намаляване на отделянето на натрий с урината) на спиронолактона.

Spironolactone понижава елиминирането на дигоксина и така плазмената концентрация на дигоксина се покачва. Тъй като терапевтичният индекс за дигоксина е много тесен, препоръчва се внимателно следене на кучетата, приемащи заедно дигоксин и комбинацията от benazepril hydrochloride и spironolactone.

Spironolactone може да причини както индукция, така и инхибиране на цитохром Р450 ензимите и така може да повлияе метаболизма на други продукти, използващи тези метаболитни пътища. Затова продуктът трябва да бъде използван с повишено внимание с други ветеринарномедицински продукти, които индуцират, инхибират или се метаболизират от тези ензими.

4.9Доза и начин на приложение

Този комбиниран продукт трябва да бъде използван само при кучета, които се нуждаят от прилагане и на двете активни субстанции в тази фиксирана доза.

Перорално.

Кардалис дъвчащи таблетки трябва да се прилага на кучетата веднъж на ден при доза от 0.25 mg/kg телесна маса (т.м) benazepril hydrochloride и 2 mg/kg т.м. spironolactone, според следната таблица.

Таблетките трябва да се прилагат с храната – поставени в малко храна, като се предлага преди основното хранене или в самата храна. Таблетките съдържат аромат телешко за подобряване на вкуса и при клиничните опити са били приети и консумирани от кучетата доброволно в 92% от случаите когато са били предлагани заедно с или без храна.

Тегло на кучето

Концентрация и брой на таблетките, които да бъдат приложени:

(kg)

 

 

 

 

 

Кардалис

Кардалис

Кардалис

 

2,5 mg/20 mg

5 mg/40 mg

10 mg/80 mg

 

дъвчащи таблетки

дъвчащи таблетки

дъвчащи таблетки

2,5 - 5

½

 

 

5 - 10

 

 

 

 

10 - 20

 

 

20 - 40

 

 

40 - 60

 

 

1 + ½

60 - 80

 

 

4.10Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

След прилагане на до 10 пъти по-висока от препоръчаната доза (2,5 mg/kg т.м. benazepril hydrochloride, 20 mg/kg т.м. spironolactone) на здрави кучета са били наблюдавани дозо- зависими неблагоприятни реакции (виж т. 4.6).

Всекидневно предозиране при здрави кучета от 6 пъти (1.5 mg/kg т.м. benazepril hydrochloride и 12 mg/kg т.м. спиронолактон) и 10 пъти (2,5 mg/kg т.м. беназеприл хидрохлорид и 20 mg/kg т.м. spironolactone) над препоръчаната доза води до леко дозо-зависимо намаляване на обема на червените кръвни клетки в кръвта. Това съвсем леко намаляване, обаче е преходно и обемът им се възстановява в нормалните граници, така че находката не се счита да е от клинично значение.

Също така е наблюдавано дозо-зависима, но умерена компенсаторна физиологична хипертрофия на zona glomerulosa на надбъбречните жлези при дози 3 пъти и повече от препоръчаната. Тази хипертрофия не изглежда да е свързана с някаква патология и е обратима

– изчезва след прекратяване на третирането.

При случайно поглъщане на голямо количество Кардалис дъвчащи таблетки от кучето, няма специфичен антидот или лечение. Тогава се препоръчва предизвикване на повръщане, стомашна промивка (в зависимост от риска) и следене на електролитите. Трябва да бъде осигурено симптоматично лечение, например флуидна терапия.

4.11 Карентен срок

Не е приложимо.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: субстанции действащи на ренин-ангиотензиновата система, АСЕ-инхибитори, комбинации.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QC09ВA07.

5.1Фармакодинамични свойства

Spironolactone и неговите активни метаболити (включително 7α-тиометил-спиронолактон и канренон) действат като специфични антагонисти на алдостерона и упражняват ефектите си чрез компетативно свързване с минералкортикоидните рецептори, разположени в бъбреците, сърцето и кръвоносните съдове. В бъбреците spironolactone инхибира предизвиканото от алдостерона задържане на натрий и води до повишаване на екскрецията на натрия и последващо повишаване екскрецията на вода и задържане на калий. Това води до намаляване на ектрацелуларния обем течности и съответно до намаляване претоварването на сърцето и налягането в лявото предсърдие. Резултатът е подобряване на сърдечната функция.

Spironolactone предотвратява вредните ефекти на алдостерона върху сърдечносъдовата система. Въпреки, че точният механизъм на действие все още не е добре определен, алдостеронът води до появата на миокардиална фиброза, миокардиално и съдово ремоделиране и ендотелиална дисфункция. Експериментални модели с кучета показват, че дългосрочната терапия с алдостеронов антагонист предотвратява прогресиращата дисфункция на лявата камера и отслабва ремоделирането на лявата камера при кучета с хронична сърдечна недостатъчност.

Benazepril hydrochloride е пролекарство, което се хидролизира in vivo в неговият активен метаболит – беназеприлат. Беназеприлатът е мощен и селективен инхибитор на ангиотензин конвертиращият ензим (АСЕ) и така предотвратява превръщането на неактивния ангиотензин І в активен ангиотензин ІІ. Следователно той блокира ефектите на ангиотензин ІІ, включващи вазоконстрикция и на артериите и на вените, задържане на натрий и вода от бъбреците.

Продуктът предизвиква дълготрайно инхибиране на плазмената АСЕ активност при кучета, с над 95% инхибиране при пикова концентрация и значителна активност (>80%), продължаваща 24 часа след дозиране.

Комбинирането на spironolactone и benazepril е полезно, тъй като и двете субстанции действат на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAAS), но на различни нива по каскадата.

Беназеприлът, чрез предотвратяване формирането на Ангиотензин ІІ, инхибира вредните ефекти от вазоконстрикцията и стимулираното освобождаване на алдостерона. Освобождаването на алдостерона, обаче, не се контролира напълно от АСЕ-инхибитори, защото Ангиотензин ІІ се образува също така не само чрез АСЕ пътища, като например химаза (феномен, известен като „алдостеронов пробив”). Секрецията на алдостерон може да бъде стимулирана от фактори, различни от Ангиотензин ІІ, особено увеличаване на K+ или ACTH. Затова, за да се постигне по-добро инхибиране на вредните последствия от свръхактивността на RAAS при сърдечна недостатъчност е препоръчително да се използват алдостеронови антагонисти като spironolactone едновременно с АСЕ инхибитори за специфично блокиране на активността на алдостерона (независимо откъде произхожда) чрез компетативен антагонизъм на минералкортикоидните рецептори. Проведените клинични изпитвания за преживяемостта на кучета с конгестивна сърдечна недостатъчност показват че, фиксираната комбинация увеличава очакваната продължителност на живота при кучетата и намалява с 89 % риска от сърдечна смъртност при кучетата, лекувани със spironolactone в комбинация с benazepril (as hydrochloride) в сравнение с кучета, лекувани само с benazepril (“Смъртност” се определя като смърт или евтаназия вследствие на сърдечна недостатъчност). Тази комбинация също може да доведе до по-бързо намаляване и подобряване на кашлицата, и активността и намаляване на сърдечните тонове и апетита на животните.

Леко покачване на стойностите на алдостерона в кръвта може да бъде наблюдавано при животните по време на лечението. Смята се, че това се дължи на активирането на механизми за обратна връзка без странично клинично последствие. Може да има дозо-зависима хипертрофия на zona glomerulosa на надбъбречната жлеза при високи дози. При теренните опити, проведени при кучета с хронично дегенеративно заболяване на клапите, 85,9 % от кучетата са показали добро приемане на терапията (≥90% от предписаните таблетки са успешно приложени) за период от три месеца.

5.2Фармакокинетични особености

Фармакокинетиката на spironolactone се основава на неговите метаболити, тъй като той е нестабилен при изследване.

Абсорбция

След перорално прилагане на spironolactone на кучета е демонстрирано, че три метаболита достигат нива от 32 % до 49 % от приложената доза. Храната повишава бионаличността от

80 % до 90 %. Последващото перорално приложение на 2 до 4 mg/kg увеличава абсорбцията линеарно над границите на вариране.

След многократни перорални дози от 2 mg spironolactone на kg (с 0.25 mg benazepril hydrochloride на kg) за 7 последователни дни не е наблюдавана акумулация. Стабилни средни

Cmax от 324 μg/L и 66 μg/L са достигнати за първичните метаболити - 7α-тиометил- спиронолактон и канренон, след съответно 2 и 4 часа. Стабилни нива се достигат на втория ден.

Пикови нива на benazepril hydrochloride се достигат бързо след перорално прилагане и намаляват също бързо, тъй като той се преобразува от чернодробните ензими до беназеприлат. Остатъците непроменен benazepril и хидрофилни метаболити се унищожават. Системната бионаличност на benazepril е непълна поради непълна резорбция и изхвърляне чрез метаболизмът. Няма значителна разлика във фармакокинетиката на беназеприлата когато беназеприлът е бил даден на гладно или след храна.

След многократно перорално прилагане на 0.25 mg benazepril hydrochloride на kg (с 2 mg spironolactone на kg тегло) за 7 последователни дни, пикова концентрация (Cmax от 52.4 ng/ml) е постигната за Tmax от 1.4 ч.

Разпределение

Средния обем на разпределение на 7α-тиометил-спиронолактона и канренона са приблизително съответно 153 L и 177 L.

Средното време на оставане (MRT) на метаболитите варира от 9 до 14 часа и те се разпределят предимно в стомашно-чревния тракт, бъбреците, черния дроб и надбъбречните жлези.

Benazepril и беназеприлатът се разпределят бързо, главно в черния дроб и бъбреците.

Биотрансформация

Spironolactone се метаболизира бързо и цялостно в черния дроб до неговите активни метоболити, 7α-тиометил-спиронолактон и канренон, които са първичните метаболити при кучето. След едновременно прилагане на spironolactone (2 mg/kg т.м) и benazepril hydrochloride (0.25 mg/kg т.м) терминалните плазмени полуживоти са 7 часа и 6 часа съответно за канренона и 7α-тиометил-спиронолактона.

Концентрациите на беназеприлата намаляват двуфазно: първоначалната бърза фаза представя елиминирането на свободната субстанция, докато терминалната фаза отразява освобождаването на беназеприлата, който е бил свързан с АСЕ, главно в тъканите. След едновременно прилагане на spironolactone (2 mg/kg т.м) и benazepril hydrochloride (0.25 mg/kg т.м) терминалният плазмен полу-живот на беназеприлата (t½) е 18 часа. Benazepril и беназеприлатът са екстензивно свързани с плазмените протеини и в тъканите се намират главно в черния дроб и в бъбреците. Повтарящото се прилагане на benazepril води до лека биоакумулация на беназеприлатът, като стабилно ниво се постига за няколко дни.

Елиминиране

Spironolactone се екскретира главно чрез неговите метаболити. Плазмените клиърънси на канренона и на 7α-тиометил-спиронолактона са съответно 1.5 L/час/kg т.м. и 0.9 L/час/kg т.м.. След перорално прилагане на радиомаркиран spironolactone на кучета, 70 % от дозата е открита във фекалиите и 20 % в урината.

Беназеприлатът се екскретиа чрез жлъчката и урината при кучетата. Клиърънсът на беназеприлата при кучетата не се влияе от нарушена бъбречна функция и затова не се налага коригиране на дозата на беназеприлът в случаи на бъбречна недостатъчност.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1Списък на ексципиентите

Lactose monohydrate

Cellulose microcrystalline

Povidone K30

Artificial beef flavour

Compressible sugar

Crospovidone

Magnesium stearate

6.2Основни несъвместимости

Не е приложимо.

6.3Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години. Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 6 месеца.

6.4.Специални условия за съхранение на продукта

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални температурни условия за съхранение.

6.5Вид и състав на първичната опаковка

Бяла пластмасова (HDPE) бутилка с трудна за отваряне от деца капачка в картонена кутия.

Размер на опаковката: 30 или 90 таблетки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6Специални мерки за унишожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastière 33500 Libourne France

8.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tablets, 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tablets, 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tablets, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tablets, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tablets, 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tablets, 10 mg/80 mg)

9.ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 23/07/2012 Дата на последното подновяване на лиценз за употреба:

10.ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Коментари