Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – данни върху опаковката - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Наименование на лекарството: Cardalis
ATC: QC09BA07
Вещество: benazepril hydrochloride /spironolactone
Производител: Ceva Santé Animale

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия с 1 бутилка от 30 таблетки Картонена кутия с 1 бутилка от 90 таблетки

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета

benazepril HCl/spironolactone

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

benazepril HCl 2,5 mg, spironolactone 20 mg benazepril HCl 5 mg, spironolactone 40 mg benazepril HCl 10 mg, spironolactone 80 mg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Дъвчаща таблетка.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

30 таблетки

90 таблетки

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP: (месец/година)

След отваряне използвай в рамките на 6 месеца.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Преди употреба прочети листовката.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastière 33500 Libourne France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tablets 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tablets 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tablets 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tablets 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tablets 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tablets 10 mg/80 mg)

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Бутилка с 30 таблетки Бутилка с 90 таблетки

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета

benazepril HCl/spironolactone

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

benazepril HCl/l 2,5 mg, spironolactone20 mg benazepril HCl/ 5 mg, spironolactone40 mg benazepril HCl/10 mg, spironolactone80 mg

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

30 таблетки

90 таблетки

4.НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

7.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP: (месец/година)

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба

Коментари