Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – листовка - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Наименование на лекарството: Cardalis
ATC: QC09BA07
Вещество: benazepril hydrochloride /spironolactone
Производител: Ceva Santé Animale

Съдържание на статията

ЛИСТОВКА:

Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 5 mg/40 mgдъвчащи таблетки за кучета Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета Кардалис 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета

1.ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба: Ceva Santé Animale

10 av. de La Ballastière

33500 Libourne France

Производители, отговорни за освобождаване на партидата: Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois 22600 Loudéac France

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

73614 Schorndorf

Germany

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета

Benazepril hydrochloride 2,5 mg, spironolactone 20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета

Benazepril hydrochloride 5 mg, spironolactone 40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета

Benazepril hydrochloride 10 mg, spironolactone 80 mg

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка дъвчаща таблетка съдържа:

 

Benazepril

Spironolactone

 

hydrochloride (HCl)

 

Cardalis 2,5 mg/20 mg таблетки

2,5 mg

20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg таблетки

5 mg

40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg таблетки

10 mg

80 mg

Таблетките са кафяви, овкусени, продълговати, с делителна линия и са дъвчащи.

4.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от хронично дегенеративно заболяване на клапите при кучета (в комбинация с диуретици, където е необходимо).

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва по време на бременност или лактация (виж т. „Бременност и лактация”). Да не се използва при животни, използвани или които ще бъдат използвани за развъдни цели. Да не се използва при кучета, страдащи от хипоадренокортицизъм, хиперкалиемия или хипонатриемия.

Да не се използва съвместно с Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при кучета с бъбречна недостатъчност.

Да не се използва при свръхчувствителност към инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори) или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при случаи на сърдечна недостатъчност вследствие на стеноза на аортата или пулмоналната артерия.

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Повръщане се наблюдава много рядко в спонтанни доклади.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

-чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

-не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

-редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

-много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този комбиниран продукт трябва да бъде използван само при кучета, които се нуждаят от прилагане и на двете активни субстанции в тази фиксирана доза.

Перорално.

Кардалис дъвчащи таблетки трябва да се прилага на кучетата веднъж на ден при доза от 0.25 mg/kg телесна маса (т.м) benazepril hydrochloride и 2 mg/kg т.м. spironolactone, според следната таблица.

Тегло на

Концентрация и брой на таблетките, които да бъдат приложени:

кучето (kg)

 

 

 

 

 

Кардалис 2,5 mg/20 mg

Кардалис 5 mg/40 mg

Кардалис 10 mg/80 mg

 

дъвчащи таблетки

дъвчащи таблетки

дъвчащи таблетки

2,5 - 5

½

 

 

5 - 10

 

 

 

 

10 - 20

 

 

20 - 40

 

 

40 - 60

 

 

1 + ½

 

 

60 - 80

 

 

9.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблетките трябва да се прилагат с храната – поставени в малко храна, като се предлага преди основното хранене или в самата храна. Таблетките съдържат аромат телешко за подобряване на вкуса и при клиничните опити са били приети и консумирани от кучетата доброволно в 92% от случаите когато са били предлагани заедно с или без храна.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални температурни условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху опаковката.

Срок на годност след първото отваряне на бутилката: 6 месеца.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Преди започване на комбинирана терапия с benazepril ( hydrochloride) и spironolactone, трябва да бъдат преценени бъбречната функция и серумните нива на калия, особено при кучета, които могат да страдат от хипоадренокортицизъм, хиперкалемия или хипонатриемия. За разлика от хората, при кучетата, при проведените клинични опити не е наблюдавано повишаване на случаите на хиперкалиемия при тази комбинация. При кучета с увредена бъбречна функция, обаче се препоръчва редовно проследяване на бъбречната функция и серумните нива на калия тъй като може да има повишен риск от хиперкалиемия.

Тъй като spironolactone има антиандрогенен ефект, не се препоръчва прилагането на ветеринарномедицинския продукт на подрастващи животни.

При проучване за безопасност е наблюдавана обратима атрофия на простатата при мъжките кучета лекувани с препоръчителна доза spironolactone.

Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага внимателно при пациенти с чернодробна дисфункция, тъй като спиронолактона претърпява дълга чернодробна биотрансформация.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към benazepril или spironolactone трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Бременни жени трябва да работят с продукта много внимателно за да избегнат случайно перорално попадане, защото е установено, че АСЕ-инхибиторите могат да влияят на плода по време на бременността при хората.

При случайно поглъщане, особено при деца, може да доведе до неблагоприятни реакции, като сънливост, гадене, повръщане и диария, и кожни обриви.

При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Измийте ръцете си след употреба.

Бременност и лактация:

Да не се прилага по време на бременност и лактация. Опитите с benazepril (as hydrochloride) и spironolactone при лабораторни животни (плъхове) са показали ембрионална токсичност (малформации на уринарния тракт на плода) при дози, които не са токсични за майката.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Фуроземидът е бил използван заедно с тази комбинация от benazepril (hydrochloride) и spironolactone при кучета със сърдечна недостатъчност, без никакви клинични доказателства за неблагоприятни реакции.

Едновременното прилагане на този ветеринарномедицински продукт с други понижаващи кръвното налягане агенти (като блокери на калциевите канали, ß-блокери или диуретици), анестетици или седативи може потенциално да доведе до засилване на хипотензивните ефекти. Едновременното прилагане на този ветеринарномедицински продукт с други запазващи калия продукти (като ß-блокери, блокери на калциевите канали, ангиотензин рецепторни блокери) може потенциално да доведе до хиперкалиемия (вижте точка Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта).

Едновременната употреба на НСПВС с този ветеринарномедицински продукт може да намали неговият антихипертензивен ефект, неговият натриуретичен ефект и да увеличи нивото на серумния калий. Затова кучета, третирани едновременно с НСПВС трябва да бъдат внимателно проследявани и правилно хидратирани.

Прилагането на деоксикортикостерон с продукта може да доведе до умерено понижаване на натриуретичния ефект (намаляване на отделянето на натрий с урината) на spironolactone. Spironolactone понижава елиминирането на дигоксина и така плазмената концентрация на дигоксина се покачва. Тъй като терапевтичният индекс за дигоксина е много тесен, препоръчва се внимателно следене на кучетата, приемащи заедно дигоксин и комбинацията от benazepril (hydrochloride) и spironolactone.

Spironolactone може да причини както индукция, така и инхибиране на цитохром Р450 ензимите и така може да повлияе метаболизма на други продукти, използващи тези метаболитни пътища. Затова продуктът трябва да бъде използван с повишено внимание с други ветеринарномедицински продукти, които индуцират, инхибират или се метаболизират от тези ензими.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

След прилагане на до 10 пъти по-висока от препоръчаната доза (2,5 mg/kg т.м. benazepril hydrochloride, 20 mg/kg spironolactone) на здрави кучета са били наблюдавани дозо-зависимите неблагоприятни реакции, посочени в точка „Неблагоприятни реакции”.

Всекидневно предозиране при здрави кучета от 6 пъти (1.5 mg/kg т.м benazepril hydrochloride и 12 mg/kg т.м. spironolactone) и 10 пъти (2,5 mg/kg т.м. benazepril hydrochloride и 20 mg/kg т.м. spironolactone) над препоръчаната доза води до леко дозо-зависимо намаляване на обема на червените кръвни клетки в кръвта. Това съвсем леко намаляване, обаче е преходно и обемът им

се възстановява в нормалните граници, така че находката не се счита да е от клинично значение.

Също така е наблюдавано дозо-зависима, но умерена компенсаторна физиологична хипертрофия на zona glomerulosa на надбъдречните жлези при дози 3 пъти и повече от препоръчаните. Тази хипертрофия не изглежда да е свързана с някаква патология и е обратима

– изчезва след прекратяване на третирането.

При случайно поглъщане на голямо количество таблетки Кардалис дъвчащи таблетки от кучето, няма специфичен антидот или лечение. Тогава се препоръчва предизвикване на повръщане, стомашна промивка (в зависимост от риска) и следене на електролитите. Трябва да бъде осигурено симптоматично лечение, например флуидна терапия.

13.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката:

Картонена кутия, съдържаща бутилка с 30 или 90 таблетки, затворени с обезопасени за деца капачки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Фармакодинамични свойства

Spironolactone и неговите активни метаболити (включително 7α-тиометил-спиронолактон и канренон) действат като специфични антагонисти на алдостерона и упражняват ефектите си чрез компетативно свързване с минералкортикоидните рецептори, разположени в бъбреците, сърцето и кръвоносните съдове. В бъбреците spironolactone инхибира предизвиканото от алдостерона задържане на натрий и води до повишаване на екскрецията на натрия и последващо повишаване екскрецията на вода и задържане на калий. Това води до намаляване на ектрацелуларния обем течности и съответно до намаляване претоварването на сърцето и налягането в лявото предсърдие. Резултатът е подобряване на сърдечната функция. Spironolactone предотвратява вредните ефекти на алдостерона върху сърдечносъдовата система. Въпреки, че точният механизъм на действие все още не е добре определен, алдостеронът води до появата на миокардиална фиброза, миокардиално и съдово ремоделиране, и ендотелиална дисфункция. Експериментални модели с кучета показват, че дългосрочната терапия с алдостеронов антагонист предотвратява прогресиращата дисфункция на лявата камера и отслабва ремоделирането на лявата камера при кучета с хронична сърдечна недостатъчност. Benazepril hydrochloride е пролекарство, което се хидролизира in vivo в неговият активен метаболит – беназеприлат. Беназеприлатът е мощен и селективен инхибитор на ангиотензин конвертиращият ензим (АСЕ) и така предотвратява превръщането на неактивния ангиотензин І в активен ангиотензин ІІ. Следователно той блокира ефектите на ангиотензин ІІ, включващи вазоконструкция и на артериите и на вените, задържане на натрий и вода от бъбреците. Продуктът предизвиква дълготрайно инхибиране на плазмената АСЕ активност при кучета, с над 95% инхибиране при пиков концентрация и значителна активност (>80%), продължаваща 24 часа след дозиране.

Комбинирането на spironolactone и benazepril е полезно, тъй като и двете субстанции действат на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAAS), но на различни нива по каскадата. Benazepril, чрез предотвратяване формирането на Ангиотензин ІІ, инхибира вредните ефекти от вазоконстрикцията и стимулираното освобождаване на алдостерона.

Освобождаването на алдостерона, обаче, не се контролира напълно от АСЕ-инхибитори, защото Ангиотензин ІІ се образува също така не само чрез АСЕ пътища, като например химаза (феномен, известен като „алдостеронов пробив”). Секрецията на алдостерон може да бъде стимулирана от фактори, различни от Ангиотензин ІІ, особено увеличаване на K+ или ACTH. Затова, за да се постигне по-добро инхибиране на вредните последствия от свръхактивността на RAAS при сърдечната недостатъчност, е препоръчително да се използват алдостеронови антагонисти като spironolactone едновременно с АСЕ инхибитори за специфично блокиране на активността на алдостерона (независимо откъде произхожда) чрез компетативен антагонизъм на минералкортикоидните рецептори. Проведените клинични изпитвания за преживяемостта на кучета с конгестивна сърдечна недостатъчност показват че, фиксираната комбинация увеличава очакваната продължителност на живота при кучетата и намалява с 89 % риска от сърдечна смъртност при кучетата, лекувани със spironolactone в комбинация с benazepril (as hydrochloride) в сравнение с кучета, лекувани само с benazepril (“Смъртност” се определя като смърт или евтаназия вследствие на сърдечна недостатъчност).

Тази комбинация също може да доведе до по-бързо намаляване и подобряване на кашлицата, и активността и намаляване на сърдечните тонове и апетита на животните.

Леко покачване на стойностите на алдостерона в кръвта може да бъде наблюдавано при животните по време на лечението. Смята се, че това се дължи на активирането на механизми за обратна връзка без странично клинично последствие. Може да има дозо-зависима хипертрофия на zona glomerulosa на надбъбречната жлеза при високи дози. При теренните опити, проведени при кучета с хронично дегенеративно заболяване на клапите, 85,9 % от кучетата са показали добро приемане на терапията (≥90% от предписаните таблетки са успешно приложени) за период от три месеца.

Коментари