Cerenia (maropitant citrate) – условия или ограничения - QA04AD90

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Cerenia
ATC: QA04AD90
Вещество: maropitant citrate
Производител: Zoetis Belgium SA

Съдържание на статията

A.ПРОИЗВОДИТЕЛ/ОТГОВОРEН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕНА ПАРТИДИТЕ ЗА ПРОДАЖБА

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба

FAREVA AMBOISE Zone Industrielle,

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

ФРАНЦИЯ

B.УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

C.СТАТУС НА МДСОК

Не е приложимо.

D.ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Периодични доклади за фармакологична бдителност.

С разширяването на употребата на Cerenia таблетки при кучета от 5 на 14 последователни дни, цикълът на периодичния доклад за фармакологична бдителност заCerenia ще е с начална дата 30 юни 2014 г. обхващащ 6 месечни доклади (включващ всички разрешени презентации на

продукта) за следващите 2 години, последвани от годишни доклади за следващите две години, а след това на период от 3 години.

Коментари