Cerenia (maropitant citrate) – листовка - QA04AD90

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Cerenia
ATC: QA04AD90
Вещество: maropitant citrate
Производител: Zoetis Belgium SA

Съдържание на статията

ЛИСТОВКА: Cerenia таблетки за кучета

1.ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата: FAREVA AMBOISE

Zone Industrielle,

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

ФРАНЦИЯ

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cerenia 16 mg таблетки за кучета

Cerenia 24 mg таблетки за кучета

Cerenia 60 mg таблетки за кучета

Cerenia160 mg таблетки за кучета

Maropitant

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ ИЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка таблетка съдържа 16 mg, 24 mg, 60 mg или 160 mg maropitant като maropitant citrate

monohydrate.

Всяка таблетка съдържа Sunset Yellow (E110) като оцветител.

Таблетките са светло оранжеви и имат делителни линии, които улесняват разполовяването им, с нанесени буквите “MPT” и цифри, обозначаващи количествотоmaropitant от едната страна, а обратната страна е празна..

4.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За предотвратяване на гадене, предизвикано от химиотерапия.

За предотвратяване на повръщане, предизвикано от пътуване.

За предотвратяване и лечение на повръщане, съвместно с Cerenia инжекционен разтвор и в комбинация с други поддържащи мерки.

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Прилагането на Cerenia на гладно може да предизвика повръщане при кучето Ви. Това може да се предотврати като се даде на кучето лека храна или закуска преди прилагане на продукта. Да се избягва продължителното гладуване преди прилагане на продукта.

Cerenia не е седатив и при някои кучетапо време на пътуване могат да се наблюдават признаци,

подобни на гадене, като слюноотделяне и летаргия. Тези ефекти са временни и изчезват след края на пътуването.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За перорално приложение.

За предотвратяване на гадене, предизвикано от химиотерапия и лечение и предотвратяване на повръщане (с изключение на повръщане при пътуване), да се използва само за кучета на 8 седмична възраст или по- възрастни.

За лечение или предотвратяване на повръщане таблетките Cerenia се дават веднъж дневно, в доза за maropitant 2 mg/kg т.м., като броя на таблетките е даден в таблицата по-долу.

Таблетките могат да се счупят по разделителната линия.

За предотвратяване на повръщане, таблетките трябва да се дадат поне един час предварително.

Действието им трае около 24 часа и поради това могат да се дават вечер преди прилагане на субстанции, които могат да доведат до повръщане (напр. химиотерапия).

Cerenia може да се използва за лечение и предотвратяване на повръщането във вид на таблетки или като инжекционен разтвор веднъж дневно. Cerenia инжекционен разтвор може да се прилага в продължение на до пет дни, аCerenia таблетки – до 14 дни.

Предотвратяване на повръщане, предизвикано от химиотерапия

За лечение и предотвратяване на повръщане (с изключение на повръщане при пътуване)

Телесна маса на

 

Брой таблетки

 

кучето (kg)

16 mg

24 mg

60 mg

 

 

 

 

 

3.0–4.0 *

½

 

 

4.1–8.0

 

 

8.1–12.0

 

 

12.1–24.0

 

 

24.1–30.0

 

 

30.1–60.0

 

 

* Правилната доза за кучета под 3 kg не може да се определи точно.

За предотвратяване на повръщане при пътуване (само за кучета на 16 седмична възраст или по-възрастни).

За предотвратяване на повръщане при пътуване таблетките Cerenia се дават веднъж дневно в доза за maropitant 8 mg/kg т.м., като броя на таблетките е даден в таблицата по-долу.

Таблетките могат да се счупят по разделителната линия.

Таблетките трябва да се дават поне един час преди тръгването. Антиеметичното им действие трае поне 12 часа, което позволява продуктът да се приложи през нощта преди пътуване рано сутринта. Лечението може да бъде повторено най-много в два последователни дни.

При някои кучета и при прилагане на повторно третиране,

по-ниски дози от препоръчаните

могат да бъдат достатъчни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвратяване на повръщане при пътуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телесна маса на

 

Брой таблетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кучето (kg)

 

 

 

 

 

 

16 mg

24 mg

60 mg

160 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0-1.5

 

½

 

 

 

 

1.6–2.0

 

 

 

 

 

2.1–3.0

 

 

 

 

 

3.1–4.0

 

 

 

 

 

4.1–6.0

 

 

 

 

 

6.1–7.5

 

 

 

 

 

7.6–10.0

 

 

 

½

 

 

10.1–15.0

 

 

 

 

 

15.1–20.0

 

 

 

 

 

20.1–30.0

 

 

 

 

 

30.1–40.0

 

 

 

 

 

40.1–60.0

 

 

 

 

9.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

За да извадите таблетката от блистера трябва да се спазиследната последователност:

Първо сгънете или срежете по перфорацията между всяка таблетка, както е обозначено със символа ножица.

• Открийте отлепващия се край (или срежете), където е указано със стрелка.

Като държите здраво едната страна, издърпайте другата половина към центъра на блистера докато видите таблетката.

Извадете таблетката и приложете според указанията.

Забележка: Не се опитвайте да извадите таблетката като я избутате през задната част на блистера, защото това ще повреди таблетката и блистера.

При гадене/повръщане по време на пътуване се препоръчва лека храна или закуска преди прилагане на продукта; продължителното гладуване преди третиране трябва да се избягва.

Таблетките Cerenia не трябва да се дават обвити в храна, тъй като това може да забави разтварянето на таблетката и съответно да се намали ефикасността.

Внимателно наблюдавайте кучето сислед прилагане на продукта, за да се уверите, че всяка таблетка е погълната.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални мерки за съхранение.

Половинките на таблетките имат срок на годност 2 дни след като са били извадени от блистера. Всички неизползвани половини на таблетки трябва да се връщат в отворения блистер и да се

съхраняват в картонената опаковка.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанeсрока на годност, посочен върху блистера.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: Повръщането може да бъде признак за сериозни болестни състояния, в това число и

гастроинтестинални обструкции, поради което състоянието трябва да се диагностицира. Продукти като Cerenia трябва да се прилагат съвместно с други ветеринарномедицински и поддържащи мерки, като контрол на диетата и флуидна терапия, съгласно препоръките на лекуващия ветеринарния лекар.

Безопасността на maropitant при прилагане повече от 5 дни не е установена при таргетната популация (напр. млади кучета, които страдат от вирусни ентерити). В случаите, когато е

необходимо лечението да продължи за период по-дълъг от 5 дни, да се направи внимателен мониторинг за възможните неблагоприятни реакции.

Maropitant се метаболизира в черния дроб и поради това трябва да се използва с повишено

внимание при пациенти с чернодробни заболявания. При продължително третиране трябва внимателно да се наблюдават чернодробните функции и други неблагоприятниреакции, тъй

като maropitant се натрупва в тялото при 14 дневен период на прилагане, поради метаболитно насищане.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана при кучета на възраст под 16 седмици за доза 8 mg/kg (при морска болест), и при кучета под 8-седмична възраст за доза 2 mg/kg (при повръщане), както и при бременни или кърмещи кучки.

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекарпри кучета съответно под 8 или 16 седмична възраст, или при бременни или кърмещи кучки.

Клинични признаци в това число повръщанепри първо прилагане, повишено слюноотделяне, воднисти изпражнения, са наблюдавани при предозиране с доза 20mg/kg.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащиветеринарномедицинския продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към maropitant трябва да прилагат ветеринарномедицинския продукт с повишено внимание.

Измийте ръцете след употреба. При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

13.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата (http://www.ema.europa.eu/).

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Таблетките Cerenia се предлагат опаковани в блистери с четири таблетки. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România SRL

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

ЛИСТОВКА:

Cerenia 10 mg/ml инжекционен разтвор за кучета и котки

1.ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба :

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата :

FAREVA AMBOISE Zone Industrielle,

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

ФРАНЦИЯ

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cerenia 10 mg/ml инжекционен разтвор за кучета и котки.

Maropitant.

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Инжекционният разтвор съдържа maropitant 10 mg/ml като maropitant citrate monohydrate и е бистър, безцветен до светло жълт разтвор.

Инжекционният разтвор още съдържа metacresol (като консервант).

4.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Кучета:

За лечение и предотвратяване на гадене, предизвикано от химиотерапия.

За предотвратяване на повръщане, с изключение на повръщане, предизвикано от пътуване.

За лечение на повръщане в комбинация с други поддържащи мерки.

За предотвратяване на периоперативно гадене и повръщане и подобряване на възстановяването от обща анестезия след употребата на µ-опиат рецептор агонист на морфина.

Котки:

За предотвратяване на повръщане и гадене, с исключение на повръщане и гадене, предизвикано от пътуване.

За лечение на повръщане в комбинация с други поддържащи мерки.

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Възможно е в мястото на инжектиране да настъпи болка, при подкожно приложение.

При котките (приблизително при 1/3 от тях) много често са наблюдавани умерени до тежки форми на отговор при инжектиране.

В много редки случаи могат да се появят анафилактични реакции (алергичен едем, уртикария, зачервяване, колапс, затруднено дишане, бледи лигавици).

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описанив тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

8.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За подкожно или интравенозно приложение при кучета и котки.

Инжекционният разтвор Cerenia се прилага подкожно или интравенозно, веднъж дневно в доза

1 mg/kg т.м. (1 ml/10 kg т.м.). Лечението може да се повтори до пет последователни дни.При интравенозно приложение, Cerenia трябва да се въведе еднократно, без да се смесва с други

продукти или разтвори.

При кучета Cerenia може да се използва за лечение и предотвратяване на повръщане под формата на таблетки или инжективно веднъж дневно за не повече от 5 последователни дни.

9.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

За предотвратяване на повръщане, инжекционният разтвор трябва да се прилага поне един час предварително. Действието му трае около 24 часа и поради това може да се прилага вечер,

преди прилагане на субстанции, които водят до повръщане (напр. химиотерапия).

Поради честата поява на преходна болка по време на подкожно инжектиране, да се използват подходящи средства за фиксиране на животните. Прилагането на продукта охладен може да намали болката при инжектиране.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.

Да не се използва този ветеринарномедицински продуктслед изтичанe срока на годност, посочен върху етикет.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Повръщането може да бъде признак за сериозни болестни състояния, поради което състоянието трябва да се диагностицира. Продукти като Cerenia трябва да се прилагат съвместно с други

ветеринарномедицински и поддържащи мерки, като контрол на диетата и флуидна терапия, съгласно препоръките на лекуващия ветеринарния лекар.

Maropitant се метаболизира в черния дроб и поради това трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с чернодробни заболявания.Cerenia трябва да се използва с повишено

внимание при животни, страдащи или предразположени към сърдечни заболявания.

Не се препоръчва употребата на Cerenia инжекционен разтвор против повръщане при пътуване.

Ефикасността на Cerenia инжекционен разтвор за намаляване на гаденето при котки е доказана при проучвания с ксилазин индуцирано гадене.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана при кучета на възраст под8

седмици, при котки на възраст под 16 седмици,както и при бременни или кърмещи кучета и котки. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекарпри кучета

съответно под 8 седмична или при котки под 16 седмична възраст, както и при бременни или кърмещи кучки и котки.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащиветеринарномедицинския продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към maropitant трябва да прилагат ветеринарномедицинския продукт с повишено внимание.

Измийте ръцете си след работа с продукта. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на

продукта. Maropitant силно дразни очите, при случайно попадане върху тях, измийте очите с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.

Бременност и лактация:

Да се използва само след оценка на съотношението полза/риск отлекуващия ветеринарен

лекар, тъй като няма данни от проведени изследвания за фетотоксичност при нито един вид животински вид.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Cerenia не трябва да се използва едновременно с антагонисти на калциеви канали, тъй като

maropitant има афинитет към калциевите канали.

Maropitant се свързва в голяма степен с плазмените протеинии може да се конкурира с други ветеринарномедицински продукти, които имат същото свойство.

Предозиране:

Като се изключи транзитната реакция в мястото на инжектиране при подкожно приложение, Cerenia инжекционен разтвор се понася добре от кучета и млади котки, приложена в доза 5

mg/kg (5 пъти над препоръчаната доза) за 15 последователни дни (3пъти по голяма

продължителност на приложение). Няма налични данни за предозиране на продукта при възрастни котки.

Несъвместимости:

Cerenia не трябва да се смесва с други ветеринарномедицински продукти в една спринцовка, тъй като липсват данни за съвместимост.

13.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата (http://www.ema.europa.eu/).

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Cerenia 10 mg/ml инжекционен разтвор за кучета и котки се предлага в кехлибарени стъклени флакони по 20 ml. Всяка картонена кутия съдържа 1 флакон.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România SRL

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Коментари