Certifect (fipronil /amitraz /(S)-methoprene) – данни върху опаковката - QP53AX65

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Certifect
ATC: QP53AX65
Вещество: fipronil /amitraz /(S)-methoprene
Производител: Merial

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия с 3 пипети

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

CERTIFECT 67 mg/ 60.3 mg/ 80 mg spot-on разтвор за кучета 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120.6 mg/ 160 mg spot-on разтвор за кучета 10-20 kg CERTIFECT 268 mg/ 241.2 mg/ 320 mg spot-on разтвор за кучета 20-40 kg CERTIFECT 402 mg/ 361.8 mg/ 480 mg spot-on разтвор за кучета 40-60 kg

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всеки 1.07ml от разтвора съдържа:Fipronil 67 mg, (S)-Methoprene 60.3 mg, Amitraz 80 mg Всеки 2.14ml от разтвора съдържа: Fipronil 134 mg, (S)-Methoprene 120.6 mg, Amitraz 160 mg Всеки 4.28ml от разтвора съдържа: Fipronil 268 mg, (S)-Methoprene 241.2 mg, Amitraz 320 mg Всеки 6.42ml от разтвора съдържа: Fipronil 402 mg, (S)-Methoprene 361.8 mg, Amitraz 480 mg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за прилагане върху ограничен участък

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

3 x 1,07 ml

3 x 2,14 ml

3 x 4,28 ml

3 x 6,42 ml

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета 2-10 kg

Кучета 10-20 kg Кучета 20-40 kg Кучета 40-60 kg

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Разтвор за прилагане върху ограничен участък Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката. Да се използва само при кучета.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon

France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/11/125/005

EU/2/11/125/006

EU/2/11/125/007

EU/2/11/125/008

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Опаковка с 1 пипета

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

CERTIFECT 67 mg/ 60.3 mg/ 80 mg spot-on разтвор за кучета 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120.6 mg/ 160 mg spot-on разтвор за кучета 10-20 kg CERTIFECT 268 mg/ 241.2 mg/ 320 mg spot-on разтвор за кучета 20-40 kg CERTIFECT 402 mg/ 361.8 mg/ 480 mg spot-on разтвор за кучета 40-60 kg

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всеки 1.07 ml от разтвора съдържа: Fipronil 67 mg, (S)-Methoprene 60.3 mg, Amitraz 80 mg Всеки 2.14 ml от разтвора съдържа: Fipronil 134 mg, (S)-Methoprene 120.6 mg, Amitraz 160 mg Всеки 4.28 ml от разтвора съдържа: Fipronil 268 mg, (S)-Methoprene 241,2 mg, Amitraz 320 mg Всеки 6.42 ml от разтвора съдържа: Fipronil 402 mg, (S)-Methoprene 361.8 mg, Amitraz 480 mg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за прилагане върху ограничен участък

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 x 1,07 ml

1 x 2,14 ml

1 x 4,28 ml

1 x 6,42 ml

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета 2-10 kg

Кучета 10-20 kg Кучета 20-40 kg Кучета 40-60 kg

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Разтвор за прилагане върху ограничен участък Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката. Да се използва само при кучета.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Преди употреба прочети листовката.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon

France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/11/125/001

EU/2/11/125/002

EU/2/11/125/003

EU/2/11/125/004

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ

ФОЛИО – За всички размери опаковки

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

CERTIFECT 1,07 ml 2,14 ml 4,28 ml 6,42 ml

2.НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

MERIAL

3.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

{номер}

5.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Етикет пипета

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

CERTIFECT

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБCТАНЦИЯ(И)

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

1,07 ml

2,14 ml

4,28 ml

6,42 ml

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

номер

7.СРОК НА ГОДНОСТ

{месец/година}

8.ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

MERIAL

Коментари