Cimalgex (cimicoxib) – данни върху опаковката - QM01AH93

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Cimalgex
ATC: QM01AH93
Вещество: cimicoxib
Производител: Vétoquinol SA

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Външна опаковка (както за блистери, така и за флакон)

_

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cimalgex 8 mg таблетки за дъвчене за кучета

Cimalgex 30 mg таблетки за дъвчене за кучета

Cimalgex 80 mg таблетки за дъвчене за кучета

cimicoxib

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

8 mg cimicoxib

30 mg cimicoxib

80 mg cimicoxib

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблетки за дъвчене

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

8 таблетки

32 таблетки

144 таблетки

45 таблетки

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: Преди употреба прочети листовката

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Vétoquinol SA Magny-Vernois 70200 Lure

Франция

16.НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/10/119/001

EU/2/10/119/002

EU/2/10/119/003

EU/2/10/119/004

EU/2/10/119/005

EU/2/10/119/006

EU/2/10/119/007

EU/2/10/119/008

EU/2/10/119/009

EU/2/10/119/010

EU/2/10/119/011

EU/2/10/119/012

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {П номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА Опаковка с флакони

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cimalgex 8 mg таблетки за кучета

Cimalgex 30 mg таблетки за кучета

Cimalgex 80 mg таблетки за кучета

cimicoxib

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

8 mg cimicoxib

30 mg cimicoxib

80 mg cimicoxib

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

45 таблетки

4.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Орално приложение

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {П номер}

7.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP {месец/година}

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ И ЛЕНТИ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cimalgex 8 mg таблетки за дъвчене за кучета

Cimalgex 30 mg таблетки за дъвчене за кучета

Cimalgex 80 mg таблетки за дъвчене за кучета

cimicoxib

2.НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Vétoquinol

3.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP {месец/година}

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {П номер}

5.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари