Circovac (inactivated porcine circovirus type...) – данни върху опаковката - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Circovac
ATC: QI09AA07
Вещество: inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
Производител: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt.

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

1 флакон със суспензия + 1 флакон с емулсия, които съответстват на 10 ml готова ваксина. 10 флакона със суспензия + 10 ф лакона с емулсия, които съответстват на 10 х 10 ml готова ваксина.

1 флакон със суспензия + 1 флакон с емулсия, които съответстват на 50 ml готова ваксина. 10 флакона със суспензия + 10 флакона с емулсия, които съответстват на 10 х 50 ml готова ваксина.

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Circovac емулсия и суспензия за инжекционна емулсия за прасета.

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всеки ml от готовата ваксина съдържа:

 

Активна субстанция:

 

Инактивиран цирковирус тип 2 по прасетата (PCV2) ...............................

≥ 1.8 log10 ELISA.Units

Ексципиент:

 

Тиомерсал ...................................................................................................................................

0.10 mg

Аджувант:

 

Леко парафиново масло ..............................................................................................

247 до 250.5 mg

 

 

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

 

Емулсия и суспензия за инжекционна емулсия.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 флакон със суспензия + 1 флакон с емулсия: 5 дози за ремонтни прасета и свине, 20 дози за прасета.

10 флакона със суспензия + 10 флакона с емулсия: 10 х 5 дози за ремонтни прасета и свине, 10 х 20 дози за прасета.

1 флакон със суспензия + 1 флакон с емулсия: 25 дози за ремонтни прасета и свине, 100 дози за прасета.

10 флакона със суспензия + 10 фалкона с емулсия: 10 х 25 дози за ремонтни прасета и свине, 10 х 100 дози за прасета.

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Прасета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Преди употреба прочетете листовката.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: Нула дни.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Случайното инжектиране е опасно - преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP

{месец/година} Да се използва до 3 часа след смесване.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 ºC – 8 ºC). Да се пази от светлина.

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Преди употреба прочети листовката.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ ” ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА ”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

CEVA-PHYLAXIA Co. Ltd. Szállás u. 5.

1107 Budapest

Унгария

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/07/075/001 1 флакон със суспензия + 1 флакон с емулсия: 5 дози за ремонтни прасета и свине, 20 дози за прасета

EU/2/07/075/002 10 флакона със суспензия + 10 флакона с емулсия: 10 х 5 дози за ремонтни прасета и свине, 10 х 20 дози за прасета

EU/2/07/075/003 1 флакон със суспензия + 1 флакон с емулсия: 25 дози за ремонтни прасета и свине, 100 дози за прасета

EU/2/07/075/004 10 флакона със суспензия + 10 флакона с емулсия: 10 х 25 дози за ремонтни прасета и свине, 10 х 100 дози за прасета

EU/2/07/075/005 1 флакон със суспензия + 1 флакон с емулсия: 25 дози за ремонтни прасета и свине,, 100 дози за прасета.

EU/2/07/075/006 10 флакона със суспензия + 10 флакона с емулсия: 10 x 25 дози за ремонтни прасета и свине , 10 x 100 дози за прасета.

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Суспензия

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Circovac суспензия

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ

Цирковирус тип 2 по прасетата

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

Свине: 5 дози, прасета: 20 дози Свине: 25 дози, прасета: 100 дози

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5.КАРЕНТЕН СРОК

Преди употреба прочети листовката.

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

7.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Емулсия

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Circovac емулсия

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ

Леко парафиново масло и тиомерсал След смесване съдържа PCV2.

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

Свине: 5 дози, прасета: 20 дози Свине: 25 дози, прасета: 100 дози

4.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

IM

5.КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: Нула дни.

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

7.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба

Коментари