Clomicalm (clomipramine) – данни върху опаковката - QN06AA04

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Clomicalm
ATC: QN06AA04
Вещество: clomipramine
Производител: Elanco Europe Ltd.

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Кломикалм 5 мг таблетки за кучета Кломипрамин хидрохлорид

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Clomipramine hydrochloride 5 мг (еквивалент на 4.5 мг Clomipramine)

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблетки

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 таблетки

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Като помощно средство при третиране на отделителни смущения при кучета, проявяващи се с деструкция и ненавременна елиминация (дефекация и уриниране) и само в съчетание с промяна

вначина на живот.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кломикалм се прилага орално в доза 1-2 мг кломипрамин/кг т.м. 2 пъти на ден, но не повече от обща дневна доза от 2-4 мг/кг т.м., съгласно таблицата:

Телесна маса

Кломикалм 5 мг

1,25 – 2,5 кг

½ таблетка

>2,5 – 5 кг

1 таблетка

 

 

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Кломикалм да се употребява под ветеринарномедицински контрол. Преди употреба прочети листовката.

10.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба - да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА В НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА

Да се съхранява в недостъпни за деца места. Инцидентното поглъщане е опасно.

15.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ПРОДАЖБА

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

16.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА УПОТРЕБА

ЕУ/2/98/007/001 / EU/2/98/007/001

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Кломикалм 20 мг таблетки за кучета Кломипрамин хидрохлорид

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Clomipramine hydrochloride

20 мг (еквивалент на 17.9 мг Clomipramine)

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблетки

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 таблетки

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Като помощно средство при третиране на отделителни смущения при кучета, проявяващи се с деструкция и ненавременна елиминация (дефекация и уриниране) и само в съчетание с промяна

вначина на живот.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кломикалм се прилага орално в доза 1-2 мг кломипрамин/кг т.м. 2 пъти на ден, но не повече от обща дневна доза от 2-4 мг/кг т.м., съгласно таблицата:

Телесна маса

Кломикалм 20 мг

> 5

– 10 кг

½ таблетка

> 10

– 20 кг

1 таблетка

 

 

 

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Кломикалм да се употребява под ветеринарномедицински контрол. Преди употреба прочети листовката.

10.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба - да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА В НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА

Да се съхранява в недостъпни за деца места. Инцидентното поглъщане е опасно.

15.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ПРОДАЖБА

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

16.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА УПОТРЕБА

ЕУ/2/98/007/002 / EU/2/98/007/002

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Кломикалм 80 мг таблетки за кучета Кломипрамин хидрохлорид

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Clomipramine hydrochloride

80 мг (еквивалент на 71.7 мг Clomipramine)

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблетки

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 таблетки

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Като помощно средство при третиране на отделителни смущения при кучета, проявяващи се с деструкция и ненавременна елиминация (дефекация и уриниране) и само в съчетание с промяна

вначина на живот.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кломикалмът се прилага орално в доза 1-2 мг кломипрамин/кг т.м. 2 пъти на ден, но не повече от обща дневна доза от 2-4 мг/кг т.м., съгласно таблицата:

Телесна маса

Кломикалм 80 мг

> 20 – 40 кг

½ таблетка

> 40 – 80 кг

1 таблетка

 

 

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Кломикалм да се употребява под ветеринарномедицински контрол. Преди употреба прочети листовката.

10.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба - да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА В НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА

Да се съхранява в недостъпни за деца места. Инцидентното поглъщане е опасно.

15.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ПРОДАЖБА

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

16.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА УПОТРЕБА

ЕУ/2/98/007/003 / EU/2/98/007/003

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

ФЛАКОН

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Кломикалм 5 мг таблетки за кучета

Clomipramine hydrochloride

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА

Clomipramine hydrochloride 5 мг (еквивалент на 4.5 мг Clomipramine)

3.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 таблетки

4.МЕТОД И НАЧИН НАПРИЛОЖЕНИЕ

Само за орално приложение.

1-2 мг кломипрамин / кг т. м., 2 пъти на ден Преди употреба прочети листовката.

5.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Кломикалм да се употребява под ветеринарномедицински контрол. Преди употреба прочети листовката.

6.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

7.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба - да се отпуска само по лекарско предписание.

9.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА В НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА

Да се съхранява в недостъпни за деца места. Инцидентното поглъщане е опасно.

10.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ПРОДАЖБА

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

11.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА УПОТРЕБА

ЕУ/2/98/007/001 / EU/2/98/007/001

12.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

ФЛАКОН

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Кломикалм 20 мг таблетки за кучета

Clomipramine hydrochloride

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА

Clomipramine hydrochloride 20 мг (еквивалент на 17.9 мг Clomipramine)

3.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 таблетки

4.МЕТОД И НАЧИН НАПРИЛОЖЕНИЕ

Само за орално приложение.

1-2 мг кломипрамин / кг т. м., 2 пъти на ден Преди употреба прочети листовката.

5.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Кломикалм да се употребява под ветеринарномедицински контрол. Преди употреба прочети листовката.

6.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

7.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба - да се отпуска само по лекарско предписание.

9.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА В НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА

Да се съхранява в недостъпни за деца места. Инцидентното поглъщане е опасно.

10.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ПРОДАЖБА

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

11.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА УПОТРЕБА

ЕУ/2/98/007/002 / EU/2/98/007/002

12.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

ФЛАКОН

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Кломикалм 80 мг таблетки за кучета

Clomipramine hydrochloride

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА

Clomipramine hydrochloride 80 мг (еквивалент на 71.7 мг Clomipramine)

3.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 таблетки

4.МЕТОД И НАЧИН НАПРИЛОЖЕНИЕ

Само за орално приложение.

1-2 мг кломипрамин / кг т. м., 2 пъти на ден Преди употреба прочети листовката.

5.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Кломикалм да се употребява под ветеринарномедицински контрол. Преди употреба прочети листовката.

6.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

7.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба - да се отпуска само по лекарско предписание.

9.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА В НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА

Да се съхранява в недостъпни за деца места. Инцидентното поглъщане е опасно.

10.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ПРОДАЖБА

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

11.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА УПОТРЕБА

ЕУ/2/98/007/003 / EU/2/98/007/003

12.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

Коментари