Coliprotec F4 (live non-pathogenic Escherichia coli...) – листовка - QI09AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Coliprotec F4
ATC: QI09AE03
Вещество: live non-pathogenic Escherichia coli O8:K87
Производител: Prevtec Microbia GmbH

Съдържание на статията

ЛИСТОВКА ЗА:

Coliprotec F4

лиофилизат за перорална суспензия за прасета

1.ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба: Prevtec Microbia GmbH Geyerspergerstr. 27

80689 München

ГЕРМАНИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

CZ Veterinaria S.A.

Poligono La Relva, Torneiros s/n 36410 Porriño (Pontevedra)

ИСПАНИЯ

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Coliprotec F4 лиофилизат за перорална суспензия за прасета

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА(ИТЕ)

Всяка доза от ваксината съдържа:

 

Живи, непатогенни Escherichia coli O8:K87............................

1,3 х 108 до 9,0 х 108 CFU1/доза

1 CFU – колония-формиращи единици

 

Бял или белезникав лиофилизат.

 

4.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на прасета срещу ентеротоксигенни, F4-позитивни Escherichia coli с цел:

-намаляване на честотата на възникване на умерена до тежка диария след отбиване (PWD), дължаща се на Escherichia coli, при прасета

-намаляване на колонизацията на илеума и на разпространението чрез изпражнения на ентеротоксигенни, F4-позитивни Escherichia coli от инфектирани прасета.

Начало на имунитета: 7 дни след ваксинацията. Продължителност на имунитета: 21 дни след ваксинацията.

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

През първата седмица след ваксинацията може да се наблюдава временно намаляване на прираста. Много често след ваксинацията може да се наблюдава треперене. Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

-чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

-нечести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1 000 животни)

-редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10 000 животни)

-много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 животни, включително изолирани съобщения).

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Прасета

8.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

Една доза от ваксината, перорално, на възраст от 18 дни.

9.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

За перорално приложение.

Всички материали, използвани при подготовката и приложението на ваксината, трябва да не съдържат остатъчни количества от антимикробни средства, почистващи препарати или дезинфектанти, за да се предотврати инактивиране.

Ваксинална схема: прилагайте една доза перорално, на възраст от 18 дни.

Разтворената ваксина е прозрачна до матова, жълтеникаво-бяла суспензия, в зависимост от обема на водата, използвана за разреждане.

Ваксинация чрез прилагане в течна форма в устата на животното:

Флакон, съдържащ 50 дози: Разтворете лиофилизата, като добавите 5 ml чешмяна вода към флакона. Разклатете добре и прехвърлете суспензията в градуиран контейнер, отново смесете с чешмяна вода до достигане на общ обем 100 ml. Разклатете добре и използвайте незабавно. Приложете на прасетата (на възраст от 18 дни) една перорална доза 2 ml, независимо от телесна маса.

Флакон, съдържащ 200 дози: Разтворете лиофилизата, като добавите 10 ml чешмяна вода към флакона. Разклатете добре и прехвърлете суспензията в градуиран контейнер, отново смесете с чешмяна вода до достигане на общ обем 400 ml. Разклатете добре и използвайте незабавно. Приложете на прасетата (на възраст от 18 дни) една перорална доза 2 ml, независимо от телесна маса.

Суспензията трябва да бъде приложена в рамките на 4 часа след приготвянето ѝ.

Ваксинация чрез питейната вода:

Системите за питейна вода трябва да се почистят и добре да се изплакнат с нетретирана вода, за да се избегнат остатъчните количества от антимикробни средства, почистващи препарати или дезинфектанти.

Спрете снабдяването с питейна вода за 1 до 2 часа преди планираната ваксинация, за да стимулирате изпиването на ваксиналната суспензия.

Разтворете лиофилизата, като добавите 5 ml (за флакона, съдържащ 50 дози) или 10 ml (за флакона, съдържащ 200 дози) чешмяна вода към флакона. Разклатете добре.

Крайната суспензия, съдържаща ваксината, трябва да бъде консумирана в рамките на 4 часа след приготвянето ѝ. Осигурете достатъчно място, така че всички прасета да могат да изпият изискваното количество. Въпреки това действителното количество консумирана вода може значително да варира в зависимост от няколко фактора. Поради това се препоръчва да се оцени действителния прием на вода в продължение на 4-часов период в деня преди ваксинацията. Като алтернатива направете справка в следната таблица:

Телесна маса (kg)

Консумация на вода през 4-часов период от брой прасета

 

 

 

4,5

0,11 l

5,5 l

 

22 l

6,8

0,17 l

8,5 l

 

34 l

9,0

0,23 l

11,5 l

 

46 l

За приложение с използване на поилки или резервоари, разредете разтворената ваксина в обема вода, който изпиват прасетата през 4-часов период.

За приложение чрез водопроводи използвайте дозаторна помпа (дозатор), разредете разтворената ваксина в необходимия обем изходен разтвор за дозаторна помпа. Обемът на изходния разтвор се изчислява с използване на обема вода, който изпиват прасетата през 4-часов период, умножено по разхода на дозиращата помпа (в десети). Например за 4-часова консумация в размер на 22 l и с разход на дозиращата помпа 1%, обемът на изходния разтвор трябва да е 22 l x 0,01 = 220 ml.

При опасения относно наличието на остатъчни количества от дезинфектант в питейната вода се препоръчва добавяне на обезмаслено мляко на прах като стабилизатор в питейната вода, преди да се добави ваксината. Крайната концентрация на обезмасленото мляко на прах трябва да е

5 g/литър.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 C– 8 C). Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец. Срок на годност след разреждане в съответствие с инструкциите: 4 часа.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Да не се ваксинират животни, подложени на имуносупресивно лечение. Да не се ваксинират животни, подложени на антибактериално лечение, ефективно срещу Escherichia coli.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: Ваксинирайте само здрави животни.

При всички процедури по прилагане спазвайте обичайните асептични предпазни мерки.

Ваксинираните малки прасета могат да отделят ваксиналния щам до 14 дни след ваксинацията. Ваксиналният щам лесно може да се пренесе към други прасета при контакт с ваксинирани прасета. Неваксинираните прасета в контакт с ваксинирани прасета пренасят и разпространяват ваксиналния щам по сходен с ваксинираните прасета начин. През този период контактът на имуносупресирани прасета с ваксинирани прасета трябва да се избягва.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от предпазни ръкавици за еднократна употреба и предпазни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

При случайно поглъщане и/или разливане върху кожата, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Бременност:

Не се препоръчва прилагането по време на бременност.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции, различни от изброените при употреба на една доза, след прилагане на доза 10 пъти по-висока от препоръчителната.

Несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

13.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар или фармацевт какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата (http://www.ema.europa.eu/).

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката:

Картонена кутия с един флакон от 50 или 200 дози. Картонена кутия с четири флакона от 50 дози.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Коментари