Comfortis (spinosad) – данни върху опаковката - QP53BX03

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Comfortis
ATC: QP53BX03
Вещество: spinosad
Производител: Eli Lilly and Company Limited

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Картонена опаковка

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Comfortis 90 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Comfortis 140 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Comfortis 180 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Comfortis 270 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Comfortis 425 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Comfortis 665 mg таблетки за дъвчене за кучета

Comfortis 1040 mg таблетки за дъвчене за кучета

Comfortis 1620 mg таблетки за дъвчене за кучета

spinosad

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Спинозад (spinosad)

90 mg

 

 

Спинозад (spinosad)

140 mg

 

Спинозад (spinosad)

180 mg

 

Спинозад (spinosad)

270 mg

 

Спинозад (spinosad)

425 mg

 

Спинозад (spinosad)

665 mg

 

Спинозад (spinosad)

1040 mg

Спинозад (spinosad)

1620 mg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблетки за дъвчене.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

3 таблетки

6 таблетки

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета Кучета и котки

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение и профилактика на опаразитявания с бълхи. Преди употреба прочети листовката.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално приложение. Да се прилага с храна.

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте блистера в картонената опаковка.

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Eli Lilly and Company Ltd Elanco Animal Health Priestley Road Basingstoke

Hampshire

RG24 9NL

Обединеното кралство

16.НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/10/115/016 (90 mg, 3 таблетки)

EU/2/10/115/017 (90 mg, 6 таблетки)

EU/2/10/115/018 (140 mg, 3 таблетки)

EU/2/10/115/019 (140 mg, 6 таблетки)

EU/2/10/115/020 (180 mg, 3 таблетки)

EU/2/10/115/021 (180 mg, 6 таблетки)

EU/2/10/115/011 (270 mg, 3 таблетки)

EU/2/10/115/001 (270 mg, 6 таблетки)

EU/2/10/115/012 (425 mg, 3 таблетки)

EU/2/10/115/003 (425 mg, 6 таблетки)

EU/2/10/115/013 (665 mg, 3 таблетки)

EU/2/10/115/005 (665 mg, 6 таблетки)

EU/2/10/115/014 (1040 mg, 3 таблетки)

EU/2/10/115/007 (1040 mg, 6 таблетки)

EU/2/10/115/015 (1620 mg, 3 таблетки)

EU/2/10/115/009 (1620 mg, 6 таблетки)

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ

Блистери

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Comfortis 90 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Comfortis 140 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Comfortis 180 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Comfortis 270 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Comfortis 425 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Comfortis 665 mg таблетки за дъвчене за кучета

Comfortis 1040 mg таблетки за дъвчене за кучета

Comfortis 1620 mg таблетки за дъвчене за кучета

spinosad

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Eli Lilly and Company Ltd

3.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари