Convenia (cefovecin) – данни върху опаковката - QJ01DD91

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Convenia
ATC: QJ01DD91
Вещество: cefovecin
Производител: Zoetis Belgium SA

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

ВЪНШНА КАРТОНЕНА КУТИЯ (СЪДЪРЖА ФЛАКОН С ЛИОФИЛИЗИРАН ПРАХ И ФЛАКОН С РАЗРЕДИТЕЛ)

20 ml флакон - 5 ml флакон

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Конвениа 80 мг/мл прах и разтворител за инжекционен разтвор за кучета и котки. Цефовецин

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И) И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Реконституираният разтвор за инжектиране съдържа: 80.0 мг/мл цефовецин (под формата на натриева сол) 1.8 мг/мл метилпарахидроксибензоат (E218)

0.2 мг/мл пропилпарахидроксибензоат (E216)

12.3 мг/мл бензилов алкохол

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

10 мл (след приготвяне на разтвора)

4 мл (след приготвяне на разтвора)

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За някои инфекции на кожата, меките тъкани, пикочните пътища и тежки периодонтални инфекции.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до:

Инжекционният ратвор да не се използва по-дълго от 28 дни след приготвянето му. Дата на бракуване:

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C). Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина (преди и след приготвянето на разтвора).

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: Преди употреба прочети листовката:.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Белгия

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/06/059/001

EU/2/06/059/002

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot: {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

ФЛАКОН С 20 мл ЛИОФИЛИЗИРАН ПРАХ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Конвениа 80 мг/мл прах за инжекционен разтвор за кучета и котки.

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И)

Един флакон съдържа 852 мг цефовецин.

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

10 мл (след приготвяне на разтвора)

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За подкожно приложение.

Преди употреба прочети листовката.

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: {мм/гггг} Инжекционният ратвор да не се използва по-дълго от 28 дни след приготвянето му. Дата на бракуване:

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

15 мл РАЗРЕДИТЕЛ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Разредител за Конвениа.

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И)

13 мг/мл бензилов алкохол във вода за инжекция.

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

10 мл

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до:

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

5 МЛ С ЛИОФИЛИЗИРАН ПРАХ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Конвениа 80 мг/мл прах за инжекционен разтвор за кучета и котки.

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И)

340 мг цефовецин

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

4 мл (след приготвяне на разтвора)

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За подкожно приложение.

Преди употреба прочети листовката.

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до:

Инжекционният ратвор да не се използва по-дълго от 28 дни след приготвянето му.

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

10 мл РАЗРЕДИТЕЛ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Разредител за Конвениа.

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И)

13 мг/мл бензилов алкохол

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

4 мл

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: {мм/гггг}

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари