Cortavance (hydrocortisone aceponate) – условия или ограничения - QD07AC

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Cortavance
ATC: QD07AC
Вещество: hydrocortisone aceponate
Производител: Virbac S.A.

Съдържание на статията

A.ПРОИЗВОДИТЕЛ /И/ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНАTA СУБСТАНЦИЯ /ИИ/ И ПРИТЕЖАТЕЛ /И/ НА ЛИЦЕНЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРEH(НИ) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИТЕ ЗА ПРОДАЖБА

Име и адрес на производителя на биологично активната субстанция :

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

Име и адрес на притежателя/лите на лиценза за производство, които носят отговорност за освобождаването на паридите за производство:

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros, France

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Ветеринарномедицински продукт, който се отпуска по лекарско предписание.

Притежателят на този лиценз трябва да уведоми Европейската комисия за маркетинговите си планове относно медицинския продукт, оторизиран с това решение.

В. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БЕЗОПАСНА И ЕФИКАСНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

Няма.

Г. MRLs СТАТУС

Не се изисква.

Коментари