Cortavance (hydrocortisone aceponate) – данни върху опаковката - QD07AC

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Cortavance
ATC: QD07AC
Вещество: hydrocortisone aceponate
Производител: Virbac S.A.

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия с флакон от 31 мл

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

КОРТАВАНС 0.584 мг/мл кожен аерозолен разтвор за кучета

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Hydrocortisone aceponate

0.584 mg/ml

Хидрокортизон ацепонат

0.584 мг/мл

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Кожен аерозол, разтвор.

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

31 ml

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на възпалителни и сърбежни дерматози при кучетата.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кожно.

Преди употреба, прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Няма.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО

10.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {ден/месец/година} След първо отваряне на опаковката годен до: 6 месеца.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Няма.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Прочети листовката.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, ако има такива

Само за ветеринарномедицинска употреба - да се отпуска само с рецепта.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros, France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/06/069/001

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия с флакон от 76 мл

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

КОРТАВАНС 0.584 мг/мл кожен аерозолен разтвор за кучета

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Hydrocortisone aceponate

0.584 mg/ml

Хидрокортизон ацепонат

0.584 мг/мл

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Кожен аерозол, разтвор.

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

76 ml

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на възпалителни и сърбежни дерматози при кучетата.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кожно.

Преди употреба, прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Няма.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО

10.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {ден/месец/година} След първо отваряне на опаковката годен до: 6 месеца.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Няма.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Прочети листовката.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, ако има такива

Само за ветеринарномедицинска употреба - да се отпуска само с рецепта.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros, France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/06/069/001

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Бутилка от 76 мл

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

CORTAVANCE 0.584 mg/ml

КОРТАВАНС 0.584 мг/мл кожен аерозолен разтвор за кучета

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Hydrocortisone aceponate

0.584 mg/ml

Хидрокортизон ацепонат

0.584 мг/мл

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Кожен аерозол, разтвор.

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

76 ml

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на възпалителни и сърбежни дерматози при кучетата.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кожно.

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Няма.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО

10.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {ден/месец/година} След първо отваряне на опаковката - годен до: 6 месеца.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Няма.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, ако има такива

Само за ветеринарномедицинска употреба.Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros, France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/06/069/001

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Бутилка от 31 мл

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

КОРТАВАНС 0.584 мг/мл кожен аерозолен разтвор за кучета

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И)

Хидрокортизон ацепонат

0.584 мг/мл

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

31 ml

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кожно.

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

7.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP

След отваряне, използвайте преди 6 месеца.

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари