Cortavance (hydrocortisone aceponate) – листовка - QD07AC

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Cortavance
ATC: QD07AC
Вещество: hydrocortisone aceponate
Производител: Virbac S.A.

Съдържание на статията

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

КОРТАВАНС 0.584 мг/мл кожен аерозолен разтвор за кучета

1.ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Име и адрес на притежателя на лиценза за производство:

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros, France

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

КОРТАВАНС 0.584 мг/мл кожен аерозолен разтвор за кучета

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Hydrocortisone aceponate

0.584 mg/ml

Хидрокортизон ацепонат

0.584 мг/мл

4.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на възпалителни и сърбежни дерматози при кучетата.

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва върху кожни язви.

6.НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Преходна локална реакция в мястото на приложение / еритема и или сърбеж / може да се прояви в много редки случаи /при 1 на 10 000 животни.

Ако забележите сериозни ефекти или реакции, които не са описани в листовката, обърнете се към ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета.

8.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ.

Кожно.

Преди употреба, аерозолната помпичка да се завие върху бутилката.

След това продуктът се прилага, като се натисне помпичката, на растояние от около 10 cm от лекуваната повърхност.

Препоръчаната доза е от 1.52 µg /cm2 ацепонатен хидрокортизон на ден върху болното място. Тази доза се равнява на две пръскания върху квадратна повърхност от 10 cm на 10 cm. Лечението да се прилага ежедневно в продължение на 7 дни.

Да се внимава да не се пръсне в очите на кучето.

Тъй като е летлив аерозол, ветеринарномедицинският продукт не изисква никакво втриване.

Ако поради определени условия се налага по-продължително лечение, лекуващият ветеринарен лекар трябва предварително да направи оценка на риск-полза.

Ако състоянието на кучето не се подобри в рамките на 7 дни, лечението трябва да се преразгледа от ветеринарния лекар.

9.СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

За предпочитане е аерозолът да се пръска на добре проветрими места.

Запалим.

Да не се пръска върху открит огън или горими материали. Да не се пуши, докато се работи с продукта.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Няма.

11.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява на недостъпни за деца места и далече от погледите им.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква специални условия за съхранение.

Да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 6 месеца.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта

В случай на едновременно микробиално заболяване или при опаразитяване, кучето трябва да бъде лекувано за тези заболявания.

При отсъствие на специфична информация, употребата му при животно, което страда от Къшингов синдром, трябва да се основава на оценката риск/полза.

Тъй като е известно, че глюкокортикостероидите забавят растежа, употребата при млади животни (под 7 месеца) трябва да се основава на оценката риск/полза, като кучето се подлага на редовни клинични прегледи.

При 12 кучета, страдащи от атопичен дерматит, след локално приложение върху кожата на препоръчителната терапевтична доза в продължение от 28 до 70 последователни дни, не се наблюдава систематичен ефект от кортизоновото ниво.

Цялата повърхност от тялото, която се подлага на лечение, не трябва да превишава повърхността съответстваща например при лечението на двата хълбока, от гръбнака до млечните зърна, включително раменете и бедрената кост. В останалите случаи, да се използва единствено съобразно оценката риск-полза, като кучето се подлага на редовни клинични прегледи.

Безопасната употреба на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност, лактация или яйценосене. Тъй като системното поглъщане на хидрокортизон ацепонат е незначително, няма вероятност от тератогенност, фетотоксичност и токсичност за майчиния организъм при препоръчаните дози за кучета.

Да се използва само съобразно оценката риск/полза, направена от лекуващия ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

При случаен допир до кожата се препоръчва мястото да се измие старателно с вода. Миене на ръцете след работа с продукта.

Да се внимава продуктът да не попадне в очите. Ако това се случи, се препоръчва обилно изплакване с вода. Ако окото се възпали, да се потърси съвет от лекар.

При отсъствие на специфична информация, не се препоръчва едновременното му приложение с други локални продукти при лечението на същите рани.

Разтворителя в този продукт може да образува петна върху определени материали, като боядисани, лакирани или други домакински повърхности и мебелировка. Позволете на третираната страна да изсъхне преди да извършите допир с такива материи.

13.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.ДАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато се прилага повърхностно, Хидрокортизон ацепонатът се натрупва и усвоява в кожата, както личи от изследвания на усвояването му с активни атоми, както и от събраните фармакокинетични данни. Резултатът от това е, че минимални количества попадат в кръвообращението. Тази специфика ще доведе до нарастване на коефициента между желания, локален, противовъзпалителен ефект върху кожата и нежеланите системни ефекти.

Върху рани, Хидрокортизон ацепонатът води до бързо отслабване на зачервяването на кожата, на дразненето и на сърбежа, при минимално общо въздействие.

След повърхностно прилагане върху кожата в препоръчваните терапевтични дози и след два пъти по-дълъг период на лечение, върху повърхност на тялото, равняваща се на двата хълбока, от гръбнака до млечните зърна, включително раменете и бедрената кост, не се наблюдава систематични ефекти.

Проучванията за поносимост, при които се използва от 3 до 5 пъти по-висока доза от препоръчваната, при два пъти по-дълъг период на лечение от препоръчвания, показват намалена способност за произвеждане на кортизол, която се възстановява напълно в рамките на 7 до 9 седмици след края на лечението.

Всяка кутия съдържа бутилка.

За всяка информация относно този ветеринарномедецински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM N.V.

VIRBAC BELGIUM N.V.

Esperantolaan 4

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

B-3001 Leuven

Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Česká republika

Magyarország

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Malta

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC S.A.

Profilvej 1

1ère avenue 2065 m – L.I.D

6000 Kolding

F-06516 Carros

Tel: 45 75521244

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland

Nederland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC NEDERLAND BV

Rögen 20

Hermesweg 15

D-23843 Bad Oldesloe

NL-3771 ND-Barneveld

Tel: 49 (4531) 805 111

Tel: 31 (0) 342 427 100

Eesti

Norge

OÜ ZOOVETVARU

Virbac Norge

Uusaru 5

c/o Premium Pet Products

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Vollaveien 20 A

Tel: + 372 6 709 006

0614 Oslo

Tel: + 45 7552 1244

Ελλάδα

Österreich

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC Österreich GmbH

23 rd Klm National Road Athens-Lamia

Hildebrandgasse 27

145 65 Agios Stefanos

A-1180 Wien

Athens

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

GREECE

 

España

Polska

VIRBAC ESPAŇA S.A.

VIRBAC Sp. o.o.

C/Angel Guimera 179-181

ul. Puławska 314

08950 – Esplugues de Llobregat

02-819 Warszawa

E-Barcelona

 

Tel: + 34 93 470 79 40

 

France

Portugal

VIRBAC

VIRBAC DE Portugal

13ème rue – L.I.D – BP 27

LABORATÓRIOS LDA

F-06517 Carros

Ed13-Piso 1- Esc.3

 

Quinta da Beloura

 

2710-693 Sintra

 

+ 351 219 245 020

Ireland

Slovenija

VIRBAC Ltd

VIRBAC S.A.

UK-Suffolk IP30 9 UP

1ère avenue 2065 m – L.I.D

Tel: 44 (0) 1359 243243

F-06516 Carros

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

Slovenská republika

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

Suomi/Finland

VIRBAC SRL

VIRBAC S.A.

Via dei Gracchi 30

1ère avenue 2065 m – L.I.D

I-20146 Milano

F-06516 Carros

Tel: 39 02 48 53 541

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Virbac Danmark A/S Filial Sverige,

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus

c/o Incognito AB,

(P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)

Box 1027,

Tel: + 357 24813333

171 21 Solna

 

Tel: + 45 7552 1244

Latvija

United Kingdom

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Ltd

Uusaru 5

UK-Suffolk IP30 9 UP

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: 44 (0) 1359 243243

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva

Република България

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC S.A.

Uusaru 5

1ère avenue 2065 m – L.I.D

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

F-06516 Carros

Tel: + 372 6 709 006

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

 

România

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Hrvatska

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Коментари