Coxevac (inactivated Coxiella burnetii vaccine,...) – данни върху опаковката - QI02AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Coxevac
ATC: QI02AB
Вещество: inactivated Coxiella burnetii vaccine, strain Nine Mile
Производител: Ceva Sante Animale

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия за 40 ml и 100 ml пластмасов флакон

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

COXEVAC инжекционна суспензия за говеда и кози

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТАСУБСТАНЦИЯ

Инактивирана Coxiella burnetii, щам Nine Mile

>72 QF Units* /ml

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

40 ml

100 ml

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда и кози.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно инжектиране.

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: нула дни.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

10.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP (месец/година)

След отваряне използвай в рамките на 10 часа.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C – 8 °C) . Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Ceva Sante Animale,

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne FRANCE

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/10/110/001 40 ml

EU/2/10/110/002 100 ml

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Batch {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

100 ml пластмасов флакон

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

COXEVAC инжекционна суспензия за говеда и кози

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

Инактивирана Coxiella burnetii, щам Nine Mile >72 QF Units /ml

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда и кози.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SC.

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: нула дни.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

10.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP (месец/година)

След отваряне използвай в рамките на 10 часа.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C – 8 °C) . Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

15.ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Ceva Sante Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne FRANCE

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/10/110/002

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Batch {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

40 ml пластмасов флакон

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

COXEVAC инжекционна суспензия за говеда и кози

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

Инактивирана Coxiella burnetii, щам Nine Mile

>72 QF Units / ml

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

40 ml

4.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SC.

5.КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: нула дни.

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Batch {номер}

7.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP (месец/година)

След отваряне използвай в рамките на 10 часа.

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари