Производител - P

Видове Производител Наименование на лекарството ATC Вещество
Пилета Pharmsure Ltd MS-H Vaccine / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AE03 Mycoplasma synoviae strain MS-H
Прасета Prevtec Microbia GmbH Coliprotec F4 / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AE03 live non-pathogenic Escherichia coli O8:K87