Bulgarian
Изберете език на сайта

Ingelvac CircoFLEX (porcine circovirus type 2 ORF2 protein) - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Ingelvac CircoFLEX
ATC: QI09AA07
Вещество: porcine circovirus type 2 ORF2 protein
Производител: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Ingelvac CircoFLEX

ваксина срещу свински цирковирус тип 2

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за Ingelvac CircoFLEX. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП), за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Ingelvac CircoFLEX.

За практическа информация относно употребата на Ingelvac CircoFLEX собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или фармацевт.

Какво представлява Ingelvac CircoFLEX и за какво се използва?

Ingelvac CircoFLEX е ваксина, която се използва при прасета на възраст от две седмици, за защита срещу цирковирус по прасета тип 2 (РСV2). Инфекциите, свързани с PCV2, включват симптоми като загуба на тегло или изоставане в растежа, увеличени лимфни възли, затруднено дишане, побледняване на кожата и жълтеница. Ingelvac CircoFLEX съдържа активната субстанция свински цирковирус тип 2 ORF-2 протеин.

Как се използва Ingelvac CircoFLEX?

Ingelvac CircoFLEX се предлага под формата на инжекционна суспензия и се отпуска по лекарско предписание. Прилага се чрез единична доза с инжекция в мускула. Ваксината започва да действа 2 седмици след ваксинирането, а имунитетът продължава 17 седмици.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Ingelvac CircoFLEX?

Ingelvac CircoFLEX е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване.

Ingelvac CircoFLEX съдържа малки количества протеин от PCV2. При прилагане на ваксината на прасета имунната им система разпознава протеина като чужд и реагира чрез изграждане на активен имунен отговор. Това позволява на имунната система по-бързо да реагира срещу вируса, когато е изложена на въздействието му в бъдеще. Този активен имунен отговор помага за защита на прасетата срещу заболяването, причинено от вируса.

Какви ползи от Ingelvac CircoFLEX са установени в проучванията?

Ingelvac CircoFLEX е проучен в редица изпитвания, обхващащи прасета от различни породи. Проучванията са били проведени в лаборатория, както и в типични за Европа условия за отглеждане на прасета. Изпитванията показват, че ваксинирането на прасетата с Ingelvac CircoFLEX намалява загубата на тегло при малките прасенца. Също така то намалява нивата на РСV2 в кръвта, клиничните признаци на РСV2 инфекция, броя на малораслите животни и смъртните случаи.

Какви са рисковете, свързани с Ingelvac CircoFLEX?

Най-честата неблагоприятна лекарствена реакция при Ingelvac CircoFLEX (която може да засегне повече от 1 на 10 животни) е умерено и краткотрайно повишаване на телесната температура в деня на ваксинирането.

За пълния списък на ограниченията и на всички неблагоприятни лекарствени реакции, съобщени при Ingelvac CircoFLEX, вижте листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Не се изискват специални предпазни мерки.

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на храни?

Карентният срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицинския продукт, преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от хора.

Карентният срок за месото от прасета, третирани с Ingelvac CircoFLEX, е нула дни, което означава, че не е необходим период на изчакване.

Защо Ingelvac CircoFLEX е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията заключи, че ползите от Ingelvac CircoFLEX са по-големи от рисковете, и препоръча Ingelvac CircoFLEX да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за Ingelvac CircoFLEX:

На 13 февруари 2008 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Ingelvac CircoFLEX, валиден в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Ingelvac CircoFLEX може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече информация относно третирането с Ingelvac CircoFLEX собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: март 2017 г.

Коментари