Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – листовка - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Leucogen
ATC: QI06AA01
Вещество: purified p45 FeLV-envelope antigen
Производител: Virbac S.A.

ЛИСТОВКА ЗА:

LEUCOGEN инжекционна суспензия за котки

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата

Virbac,

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.,

06516 Carros Cedex France

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

LEUCOGEN инжекционна суспензия за котки

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

За доза от 1мл:

 

Активна субстанция:

 

Минимално количество пречистен протеин p45 FeLV - антиген от обвивката:

102 µg

Аджуванти:

 

3% алуминиев хидроксид под формата на гел, изразен в mg Al3+

1 mg

Пречистен екстракт от Quillaja saponaria

10 µg

Ексципиенти:

 

Стабилизиращ изотоничен разтвор до

1 ml

Опалесцираща течност.

 

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

 

За активна имунизация на котки от осем седмична възраст срещу котешка левкемия с цел предотвратяване на перзистираща виремия и клиничните признаци вследствие на заболяването.

Начало на протекцията: 3 седмици след първата ваксинация. Продължителността на имунитета е една година след първата ваксинация.

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

След първата ваксинация често се наблюдава средна по степен, временна локална реакция (< 2 cm). Тази локална реакция може да се прояви с едем, подуване, образуване на възли и отшумява спонтанно най-много за 3 до 4 седмици. След втората и следващите ваксинации тази реакция се проявява в значително по-малка степен. В редки случаи може да се наблюдава болка при палпиране, кихане или конюнктивит, които изчезват без лечение. След ваксинацията може да се наблюдават и преходни чести симптоми като: хипертермия (продължаваща 1 до 4 дни), апатия, храносмилателни разстройства.

Вмного редки случаи е докладвано за анафилактичен шок.

Вслучай на анафилактичен шок се препоръчва подходящо симптоматично лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

-чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

-не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

-редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

-много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки

8.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Подкожно.

Приложете подкожно една доза от ВМП, спазвайки следната схема на ваксинация.

Първа ваксинация:

-първа ваксинация - на котенца от осем седмична възраст

-втора ваксинация - 3 - 4 седмици по-късно.

Майчините антитела могат да имат отрицателно влияние върху имунния отговор, вследствие на ваксинацията. В тези случаи, когато се предполага наличие на майчини антитела, се препоръчва трета ваксинация на 15-седмична възраст.

Реваксинация: Годишно.

9.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Разклатете внимателно флакона преди употреба.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2°C – 8°C) Да се пази от замръзване. Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след разтваряне, съгласно указанията: използвайте незабавно.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: Да се ваксинират само здрави животни.

Препоръчва се обезпаразитяване 10 дни преди ваксинацията.

Само котки, които не са носители на вируса, причинител на котешката левкемия (FeLV), трябва да бъдат ваксинирани. Ето защо се препоръчва изследване с бърз тест за наличие на FeLV преди ваксинацията.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Да не се използва при бременни котки. Не се препоръчва прилагането му по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Има данни по отношение на ефикасността и безопасността, които доказват, че тази ваксина може да бъде смесвана с FELIGEN CRP или FELIGEN RCP. Няма налична информация за безопасността и ефикасността на тази ваксина, когато се използва заедно с други ветеринарномедицински продукти, освен продуктите, посочени по-горе. Решението за прилагането ú трябва да се взема за всеки конкретен случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани други странични реакции при предозиране на ВМП , различни от описаните в т..6, освен локалните такива, които отшумяват за по-дълго време (най-много 5 - 6 седмици).

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. Попитайте Bашия

ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Първична опаковка:

3 ml стъклен флакон, с пластмасова капачка с диаметър 13 mm, обвита в алуминиева капсула.

Кутия с 10 флакона Кутия с 50 флакона

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Ергон-Миланова ООД, гр. София 1335, ж.к. Люлин 10, бл.145, ап.1, тел: + 359/ 02/ 8255167.

België/Belgique/Belgien

VIRBAC BELGIUM N.V.

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: +31 (0) 342 427 127

Česká republika VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

Tel: 45 2219 1733

Deutschland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

West Rögen 20

23843 Bad Oldesloe

Tel: 49 (4531) 805 555

Eesti

Magyarország

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Malta

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Nederland

VIRBAC NEDERLAND BV Hermesweg 15

3771 ND-Barneveld Tel: 31 (0) 342 427 100

Norge

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Österreich

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Österreich GmbH

Uusaru 5

Hildebrandgasse 27

76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

1180 Wien

Tel: + 372 6 709 006

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

E-mail: zoovet@zoovet.ee

 

Ελλάδα

Република

VIRBAC HELLAS A.E.

България

rd Klm National Road Athens-Lamia

VIRBAC S.A.

65 Agios Stefanos

1ère avenue 2065 m – L.I.D

Athens

06516 Carros

Tel: +30 210 6219520

FRANCE

E-mail: info@virbac.gr

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

España

Polska

VIRBAC ESPAÑA S.A.

VIRBAC S.A.

8950 Esplugues de Llobregat

1ère avenue 2065 m – L.I.D

Barcelona

06516 Carros

Tél: + 34 93 470 79 40

FRANCE

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

France

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros

Tel.: 33 (0) 4 92 08 73 00 E-mail: dar@virbac.fr

Hrvatska

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D 06516 Carros

FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

VIRBAC Ltd

UK-Suffolk IP30 9 UP

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Island

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC SRL

Portugal

VIRBAC DE Portugal

LABORATÓRIOS LDA

2080 Almeirim

Tel: (351) 243 570 500

România

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Suomi/Finland

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

Via Ettore Bugatti 15

06516 Carros

20142 Milano

FRANCE

Tel: 39 02 48 53 541

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

Sverige

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD

VIRBAC S.A.

25-27 Dimostheni Severi, 1080

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1080 Nicosia

06516 Carros

Τηλ: + 357 22456117

FRANCE

E-mail: theodosiou.vet@gpa.com.cy

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Luxembourg/Luxemburg

United Kingdom

VIRBAC BELGIUM S.A.

VIRBAC Ltd

Esperantolaan 4

UK-Suffolk IP30 9 UP

B-3001 Leuven

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Tel: +31 (0) 342 427 127

 

Коментари