Bulgarian
Изберете език на сайта

MS-H Vaccine (Mycoplasma synoviae strain MS-H) – листовка - QI01AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: MS-H Vaccine
ATC: QI01AE03
Вещество: Mycoplasma synoviae strain MS-H
Производител: Pharmsure Ltd

ЛИСТОВКА ЗА:

Ваксина MS-H капки за очи, суспензия

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Pharmsure International Ltd

Unit 28, Moorlands Trading Estate, Moor Lane, Metheringham Lincolnshire, LN4 3HX

Обединеното кралство

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Pharmsure International Ltd Unit 9, Moorlands Trading Estate Moor Lane, Metheringham Lincolnshire, LN4 3HX

Обединеното кралство

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Ваксина MS-H капки за очи, суспензия

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКЦЦИПИЕНТИТЕ

Капки за очи, суспензия Червено-оранжева до сламено жълта, бистра суспензия.

Една доза (30 µl) съдържа:

Активна субстанция(и):

Mycoplasma synoviae щам MS-H жива, атенюиран, термочувствителен, най-малко 105,7 CCU* * Променящи цвета единици

Други съставки:

Модифицирана среда на Фрей, съдържаща фенол червено и свински серум.

4.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на бъдещи развъдни кокошки носачки, бъдещи развъдни бройлери и бъдещи кокошки носачки над 5 седмична възраст за намаляване на уврежданията на въздушния мехур и намаляване на броя на яйцата с неправилно образуване на черупката, причинено от

Mycoplasma synoviae.

Начало на имунитета: Четири седмици след ваксинацията.

Установено е, че продължителността на имунитета за намаляване на уврежданията на въздушния мехур е 40 седмици след ваксинацията.

Все още не е установена продължителността на имунитета за намаляване на броя на яйцата с неправилно образуване на черупката.

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Няма.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Пилета.

8.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Очно приложение.

Пилетата трябва да бъдат ваксинирани чрез прилагане на една една капка (30 µl) от 5 седмична възраст, поне 5 седмици преди началото на яйценосния период.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Пилета над 5 седмична възраст

Да се прилага доза от 30 l чрез накапване в окото.

Размразете неотворените бутилки при 33 - 35°C за около 10 минути в термостатична водна баня. Да не се размразява при по-високи температури или за по- продължителни периоди от време. Използвайте при стайна температура (22-27°C) в рамките на 2 часа след размразяването. Разбъркайте внимателно съдържанието на бутилката, чрез внимателно разклащане по време на размразяването. След размразяването обърнете бутилката няколко пъти, за да се уверите, че съдържимото е ресуспендирано.

Отстранете алуминиевата капачка и гумената запушалка, преди да използвате пластмасовия апликатор капкомер или друго устройство за прилагане. Използвайте калибриран капкомер или изделие, за да накапете капки от по 30 µl от ваксината. Избягвайте замърсяването.

Хванете птицата с глава наклонена на една страна. Обърнете шишето капкомер или пригответе устройството, което ще позволи да се образува отделна капка на върха и да падне свободно в отвореното око, като внимателно го овлажни. Капката (преди освобождаването и) и върхът на капкомера НЕ трябва да докосват очната повърхност.

Позволете на птицата да мигне преди да я пуснете.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места..

Ваксината MS-H трябва винаги да бъде защитена от пряка слънчева светлина. Да се съхранява замразена при -70°C за максимален период от 4 години. След изваждането от дълбоко замразяване, последващото краткотрайно съхранение е допустимо при поне -18°C за не повече от 4 седмици. Ваксината не трябва да бъде съхранявана отново при -70°C, след като е била съхранявана при -18°C. Веднъж размразена, трябва да се използва до 2 часа.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, посочен върху етикета.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не се използва при птици в периода на яйценосене и в рамките на 5 седмици преди началото на яйценосния период. Ваксинирайте всички птици в ятото едновременно.

Да не се прилагат антибиотици с антимикоплазмена активност 2 седмици преди или 4 седмици след ваксинацията. Такива антибиотици са например тетрациклин, тиамулин, тилозин, хинолони, линкоспектин, гентамицин или макролидните антибиотици.

В случаите когато се налага употреба на антибиотици, трябва да се ползват с предимство агенти без антимикоплазмена активност, като пеницилин, амоксицилин или неомицин. Те не трябва да бъдат давани в рамките на две седмици след ваксинацията.

Само ята без антитела срещу MS (M.synoviae) трябва да бъдат ваксинирани. Ваксинацията трябва да бъде проведена върху неинфектирани с M. synoviae птици, поне 4 седмици преди очаквано излагане на вирулентна M. synoviae.

Ярките трябва първо да бъдат проверени за инфекция с M. synoviae. Изследването за наличие на M. synoviae в ятото обичайно е посредством бързия, серумен

аглутинационен тест (RSAT), при който кръвните проби се изследват в рамките на 24 часа от вземането им.

Ваксиналният щам е може да се пренесе от ваксинирани на неваксинирани птици, включително диви видове. Това може да се случи през цялата продължителност на живот на ваксинираната птица. Специални предпазни мерки трябва да бъдат взети, за да се избегне пренасянето на ваксиналния щам към други видове птици .

Различаването между диви щамове и ваксиналния щам на M. synoviae може да бъде извършено чрез класификацията на Хамънд или чрез изследване на ДНК денатурация с висока разделителна способност (HRM) в лаборатория.

Инфекцията с M. synoviae предизвиква преходен, положителен антитяло-отговор към Mycoplasma gallisepticum. Въпреки че няма данни по въпроса, е възможно

ваксинацията с този продукт да доведе до положителен антитяло-отговор към Mycoplasma gallisepticum и респективно да повлияе на серологичното наблюдение на Mycoplasma gallisepticum. При необходимост, допълнително разграничаване на двата микоплазмени вида може да бъде извършено чрез полимеразна верижна реакция (PCR) в лаборатория. Пробите, които могат да се използват за полимеразна верижна реакция, включват проби с тампони, взети от патологични области като трахеята, небната цепка, въздушните мехури или ставите.

Ваксиналният щам може да бъде открит в респираторния тракт на пилетата до 55 седмици след ваксинацията.

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина,

прилагането на ваксината преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай.

• Да не се смесва с друг ветеринарномедицински продукт.

Специални предпазни мерки при употреба за лицето, прилагащо ветеринарномедицинския продукт на животни

За да се избегнат кожни и очни наранявания, които могат да се случат при работа със замразеното шишенце, индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от защитни ръкавици и очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.При случайно попадне на ваксина в очите на оператора, очите и лицето трябва да бъдат щателно измити с вода, за да се избегне възможна реакция към съставките на културелната среда.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата (EMA) (http://www.ema.europa.eu/).

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пластмасова бутилка от полиетилен с ниска плътност (LDPE) от 30 ml (1000 дози) с бутилова гумена запушалка, запечатана с алуминиева капачка.

Номер на притежателя на лиценза за употреба: EU/2/11/126/001

Да се отпуска само по лекарско предписание.

Коментари