Pirsue (pirlimycin) – кратка характеристика на продукта - QJ51FF90

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Pirsue
ATC: QJ51FF90
Вещество: pirlimycin
Производител: Zoetis Belgium SA

Съдържание на статията

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ПИРСЮ 5 mg/ml разтвор за интрамамарно приложение при едри преживни животни

Pirsue 5 mg/ml intramammary solution for cattle

2. КАЧЕСТВЕН ИКОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна субстанция:

Pirlimycin hydrochloride еквивалентен на 50 mg pirlimycin за спринцовка от 10 ml

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за интрамамарно приложение

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Видове животни, за които е предназначен ВМП

Едри преживни животни (дойни крави в лактация)

4.2Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За лечение на субклинични мастити при лактиращи крави, дължащи се на Грам-положителни коки чувствителни към пирлимицин включително стафилококи, катоStaphylococcus aureus пеницилиназо-положителни и пеницилиназо-отрицателни стафилококи, както и коагулазо- отрицателни стафилококи; стрептококи, включително Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae и Streptococcus uberis.

4.3Противопоказания

При наличие на резистентност към пирлимицин.

Лечение на инфекции, дължащи се на Грам-отрицателни бактерии като E. coli.

Да не се третират крави с явни изменения на вимето, дължащи се на хрониче субклиничен мастит.

4.4Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма

4.5Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Преди да започне третирането трябва да бъдат направени тестове за микробиална чувствителност.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Избягвайте контакт с разтвора. Измийте със сапун и вода ръцете и участъците от кожата, върху които е попаднал продуктът и свалете замърсените дрехи веднага след употреба. Измийте очите незабавно след попадане на продукта в тях и ги плакнете с вода в продължение на 15 мин., като държите клепачите отворени.

4.6Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Не са установени.

4.7Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Продуктът е предназначен за лактиращи дойни крави и може да се използва по време на бременност.

4.8Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Може да възникне кръстосана резистентност между pirlimycin и други линкозамиди или макролиди.

4.9Доза и начин на приложение

Приложение: Само чрез интрамамарна инфузия.

Вкарайте съдържанието на една спринцовка (50 mg pirlimycin) във всяка възпалена четвъртина. Лечението се състои от осем инфузии, по една спринцовка на всеки 24 часа.

Трябва да се внимава да не се въведат патогенни организми в цицката, с цел да се намали рискът от инфекция с E. coli. Трябва да се осигури подходящо почистване на цицката (и вимето, ако е необходимо) преди инфузията. Във връзка с това трябва да се съблюдават строго следните указания:

Почистете ръцете си преди да хванете вимето на кравата. Измийте вимето ако е мръсно.

Ако е необходимо измийте добре цицките с топла вода, която съдържа подходящо почистващо средство и ги подсушете добре. Дезинфекцирайте края на цицките с подходящо почистващо средство и кърпичка. Края на цицката трябва да се почиства дотогава, докато след забърсване по кърпичката не се наблюдават зацапвания. Използвайте отделна дезинфекционна кърпичка за всяка цицка. Не пипайте почистените краища на цицките преди вкарване на инфузионната субстанция.

Третиране: Махнете бялата капачка, като я издърпате напред. Без да бързате вкарайте канюлата в канала на цицката; внимателно впръскайте продукта.

Бавно и без да бързате, като упражнявате непрекъснат натиск придвижете напред буталото за да впръскате цялото съдържание в жлезата и масажирайте четвъртината на вимето, за да спомогнете за проникването на продукта в млечната цистерна. След инфузията потопете всяка от цицките в дезинфекционен разтвор.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Няма налични данни за случаи на предозиране.

4.11 Карентен срок (карентни срокове)

Месо и вътрешни органи:23 дни Мляко: 5 дни.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Антибактериално средство за интрамамарна употреба Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QJ51FF90

5.1Фармакодинамични свойства

Пирлимицин хидрохлорида е полусинтетичен линкозамиден антибиотик. Линкозамидите (клиндамицин, линкомицин и пирлимицин) инхибират протеинния синтез при Грам- положителните и анаеробни бактерии, както и приMycoplasma spp. Те се свързват с 50S рибозомната субединица, като блокират свързването на аминоацил-тРНК и инхибират пептидилтрансферазната реакция, което пречи на протеинния синтез в бактерията.

Грам-положителните изолати с MПК > 2 µg/ml се считат за резистентни. Ентеро бактерии като E. coli по начало са резистентни на pirlimycin.

Пирлимицина има основно pKa (8.5). Това означава, че е по-активен в кисела среда и се концентрира в плазмата на места с ниско pH, каквито са абсцесите. Доказано е, че пирлимицина се натрупва в полиморфонуклеарни клетки, въпреки, че вътреклетъчно убиване на Staphylococcus aureus не е демонстрирано.

5.2Фармакокинетични особености

След инфузия за интрамамарно приложение средната изходна концентрация в млякото е 10.3 µg/ml след 12 часа и 0.77 µg/ml след 24 часа . Същите концентрации се наблюдават 12 и 24 часа след втората инфузия направена след 24 часов интервал. От приложената доза 10-13% се екскретират с урината и 24-30% с изпражненията; останалата част се екскретира с млякото.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1Списък на ексципиентите

Anhydrous citric acid

Sodium citrate

Water for injection

6.2Несъвместимости

Не са известни.

6.3Срок на годност

3 години

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да не се съхранявава при температурa над 25° C. Съхранявайте спринцовките в оригиналната опаковка.

6.5Вид и състав на първичната опаковка

Стерилен прозрачен разтвор в полиетиленови спринцовки по 10ml за интрамамарно приложение, опаковани 8 бр. x 10 ml и 24 бр. x 10 ml и поставени във външна опаковка– картонена кутия. Друга опаковка е пластмасова кофа със 120 спринцовки x 10 ml.

6.6Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него,трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

8.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗАУПОТРЕБА

EU/2/00/027/001-003

9.ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕНА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо издаване на лиценз за употреба: 29/01/2001 Дата на последно подновяване на лиценз за употреба:08/02/2006

10 ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Коментари