Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Porcilis ColiClos
ATC: QI09AB08
Вещество: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Производител: Intervet International BV

Съдържание на статията

An agency of the European Union

Porcilis ColiClos

ваксина с E. Coli и C. perfringens

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва ветеринарномедицинския продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Porcilis ColiClos?

Porcilis ColiClos представлява ваксина, която се предлага под формата на инжекционна суспензия. Съдържа части от бактерията Escherichia coli (E. coli), наречени фимбриални адхезини F4ab, F4ac, F5 и F6, и LT токсоид (отслабен токсин), както и токсоид на тип С на бактерията Clostridium perfringens (C. perfringens).

За какво се използва Porcilis ColiClos?

Porcilis ColiClos се прилага при основни свине-майки (женски свине, които вече са раждали) или ремонтни свине-майки (женски свине, които все още не са раждали) за осигуряване на защита на малките срещу инфекции, причинени от щамове на E. coli, експресиращи компонентите F4ab, F4ac, F5 или F6, и от тип С на C. Perfringens. Ваксината се използва за намаляване на смъртността и клиничните признаци на инфекциите, причинени от тези бактерии през първите дни от живота.

Porcilis ColiClos се прилага чрез инжекция в мускула в областта на врата зад ухото. Първата инжекция се поставя на основни или ремонтни свине-майки шест или осем седмици преди предполагаемата дата на опрасване (раждането), а втората инжекция се поставя четири седмици по-късно. Основни свине-майки, които са били ваксинирани по тази схема преди това, се нуждаят от еднократна реваксинация две до четири седмици преди очакваната дата на опрасване.

Как действа Porcilis ColiClos?

Porcilis ColiClos е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. Porcilis ColiClos съдържа части от бактериите E. coli и C. Perfringens, които са инактивирани, за да не причиняват заболяване. Когато Porcilis ColiClos се приложи на основни или ремонтни свине-майки, имунната система на прасето разпознава инактивираните бактерии като „чужди“ и произвежда антитела срещу тях. Тези антитела се предават от майката на малките прасенца чрез коластрата (първото мляко) и помагат на малките прасенца да се борят с инфекцията от E. coli или C. perfringens, ако след раждането бъдат изложени на нея.

Porcilis ColiClos съдържа аджувант за подобряване на имунния отговор.

Как е проучен Porcilis ColiClos?

Компанията е представила данни както от лабораторни, така и от полеви проучвания за ефективността на ваксината срещу двете бактерии. За да се докаже защита срещу инфекция с E.coli, са представени също проучвания с Porcilis Porcoli Diluvac Forte, ваксина, одобрена в ЕС, със същите компоненти срещу E.coli като Porcilis ColiClos.

Какви ползи от Porcilis ColiClos са установени в проучванията?

Доказано е, че Porcilis ColiClos намалява смъртността и клиничните признаци от инфекции с E. coli или C. Perfringens, например неонатална диария при малките прасенца и некротична ентеротоксемия (остра инфекция на червата). Може също да намали употребата на противомикробни средства в помещенията за отглеждане на прасета.

Какви са рисковете, свързани с Porcilis ColiClos?

Повишена телесна температура с 2°C може да се наблюдава в деня на ваксинацията. Намалена жизненост и липса на апетит се наблюдават често в деня на ваксинацията. Понякога може да се наблюдава поява на болезнен и твърд оток с диаметър до 10 cm за период до 25 дни.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или влиза в контакт с животното?

В случай на случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Какъв е карентният срок?

Карентният срок е необходимият период след приемане на ветеринарномедицинския продукт, преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от хора или яйцата или млякото да бъдат използвани за консумация от хора. Карентният период за Porcilis ColiClos е нула дни за свинско месо.

Какви са основанията за одобряване на Porcilis ColiClos?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите от Porcilis ColiClos превишават рисковете, и препоръчва на Porcilis ColiClos да бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модул „Научно обсъждане“ от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Porcilis ColiClos:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, Porcilis ColiClos на MERIAL на 14/06/2012 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста 14/06/2012.

Коментари