Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Вещество: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Производител: Intervet International BV

Съдържание на статията

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

В доза от 2 мл:

 

 

- F4ab (K88ab) фимбриален адхезин

≥ 9.0 log2 Ab титър1

- F4ac (K88ac) фимбриален адхезин

≥ 5.4 log2

Ab титър1

- F5

(K99) фимбриален адхезин

≥ 6.8 log2

Ab титър1

- F6

(987P) фимбриален адхезин

≥ 7.1 log2

Ab титър1

- LT токсоид

≥ 6.8 log2

Ab титър1

1 Среден титър на антитела (Ab) получен след ваксинация на мишки с 1/20 от дозата за свине- майки.

Аджувант(и):

 

dl-α-tocopherol acetate

150 мг

За пълен списък на помощните вещества, виж т. 6.1.

Помощно вещество(а):

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Емулсия за инжективно приложение

4.КЛИНИЧНИ ДАННИПрочетете повече…

Коментари