Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) – данни върху опаковката - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Вещество: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Производител: Intervet International BV

Съдържание на статията

< ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА >

{СЪЩНОСТ/ВИД}

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В доза от 2 мл:

 

 

Активна субстанция(и):

9.0 log2 Ab титър1

- F4ab (K88ab) фимбриален адхезин

- F4ac (K88ac) фимбриален адхезин

5.4 log2

Ab титър1

- F5

(K99) фимбриален адхезин

6.8 log2

Ab титър1

- F6

(987P) фимбриален адхезин

7.1 log2

Ab титър1

- LT токсоид

6.8 log2

Ab титър1

1 Среден титър на антитела (Ab) получен след ваксинация на мишки с 1/20 от дозата за свине- майки.

dl-α-tocopherol acetate

150 мг

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Суспенсия за инжективно приложение.

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

20 мл (10 дози)

50 мл (25 дози)

100 мл (50 дози)

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Прасета (основни и ремонтни свине-майки)

6.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката. 2мл i.m

7.КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: Нула дни

8.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО

Случайното инжектиране е опасно – преди употреба прочети листовката.

9.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година} След първо отваряне на опаковката да се употреби (годен) до :3 часа

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C) Да се пази от замръзване Да се предпазва от светлина

11.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба , да се отпуска само с рецепта

12.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

13.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

14.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EС/2/96/001/003

мл стъкло

EС/2/96/001/006

мл PET

EС/2/96/001/004

мл стъкло

EС/2/96/001/007

мл PET

EС/2/96/001/005

мл стъкло

EС/2/96/001/008

мл PET

15.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида

< ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА >

20 мл и 50 мл (EС/2/96/001/003, EС/2/96/001/004, EС/2/97/001/006 и EС/2/96/001/007)

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В доза от 2 мл:

 

 

Активна субстанция(и):

≥ 9.0 log2 Ab титър1

- F4ab (K88ab) фимбриален адхезин

- F4ac (K88ac) фимбриален адхезин

≥ 5.4 log2

Ab титър1

- F5

(K99) фимбриален адхезин

≥ 6.8 log2

Ab титър1

- F6

(987P) фимбриален адхезин

≥ 7.1 log2

Ab титър1

- LT токсоид

≥ 6.8 log2

Ab титър1

1 Среден титър на антитела (Ab) получен след ваксинация на мишки с 1/20 от дозата за свине- майки.

dl-α-tocopherol acetate

150 мг

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Суспенсия за инжективно приложение.

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

20 мл (10 дози)

50 мл (25 дози)

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Прасета (основни и ремонтни свине-майки)

6.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката. 2мл i.m

7.КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: Нула дни

8.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО

Случайното инжектиране е опасно – преди употреба прочети листовката.

9.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година} След първо отваряне на опаковката да се употреби (годен) до :3 часа

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C) Да се пази от замръзване Да се предпазва от светлина

11.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба , да се отпуска само с рецепта

12.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

13.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

14.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EС/2/96/001/003

мл стъкло

EС/2/96/001/006

мл PET

EС/2/96/001/004

мл стъкло

EС/2/96/001/007

мл PET

15.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида

< ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА >

100 мл (EС/2/96/001/005 и EС/2/96/001/008)

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В доза от 2 мл:

Активна субстанция(и):

≥ 9.0 log2 Ab титър1

- F4ab (K88ab) фимбриален адхезин

- F4ac (K88ac) фимбриален адхезин

≥ 5.4 log2

Ab титър1

- F5

(K99) фимбриален адхезин

≥ 6.8 log2

Ab титър1

- F6

(987P) фимбриален адхезин

≥ 7.1 log2

Ab титър1

- LT токсоид

≥ 6.8 log2

Ab титър1

1 Среден титър на антитела (Ab) получен след ваксинация на мишки с 1/20 от дозата за свине- майки.

dl-α-tocopherol acetate

150 мг

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Суспенсия за инжективно приложение.

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

100 мл (50 дози)

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Прасета (основни и ремонтни свине-майки)

6.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката. 2мл i.m

7.КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: Нула дни

8.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО

Случайното инжектиране е опасно – преди употреба прочети листовката.

9.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година} След първо отваряне на опаковката да се употреби (годен) до :3 часа

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C) Да се пази от замръзване Да се предпазва от светлина

11.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба , да се отпуска само с рецепта

12.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

13.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

14.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/96/001/005

мл стъкло

EU/2/96/001/008

мл PET

15.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида

16.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНИЯ ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

Етикет за 20 мл флакон (само за EС/2/96/001/003 и EС/2/96/001/006)

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

2.СЪДЪРЖАНИЕ ОТНОСНО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

20 мл (10 дози)

3.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

im

4.КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: Нула дни.

5.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

6.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година} След първо отваряне да се употреби до 3 часа.

7.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ ВМП

Етикет за 50 мл флакон (EС/2/96/001/004, EС/2/96/001/005, EС/2/97/001/007 & EС/2/96/001/008

само)

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

2.СЪДЪРЖАНИЕ ОТНОСНО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

50 мл (25 дози)

100 мл (50 дози)

3.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Прасета (основни и ремонтни свине-майки).

4.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката. 2мл im.

5.КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: Нула дни.

6.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година} След първо отваряне да се употреби до 3 часа.

7.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

8.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

9.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ПАРТИДАТА ЗА ПРОДАЖБА АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

10.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EС/2/96/001/004

мл стъкло

EС/2/96/001/007

мл PET

EС/2/96/001/005

мл стъкло

EС/2/96/001/008

мл PET

11.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

Коментари