Bulgarian
Изберете език на сайта

Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – листовка - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Вещество: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Производител: Merial

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Purevax RCP Лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба : MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCE

Производител, отговорен за освобождаване на партидата: MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest FRANCE

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Purevax RCP Лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

За доза от 1 ml:

 

Лиофилизирана ваксина:

104.9 CCID501

Атенюиран вирус на котешки херпесен ринотрахеит (щам FHV F2) .......................

Инактивирани антигени на котешки калицивирус (щамове FCV 431 и G1) ...........

2.0 ELISA U.

Атенюиран вирус на котешка панлевкопения (PLI IV) .............................................

103.5 CCID501

Ексципиент:

 

Гентамицин, най-много ..............................................................................................................

16.5 µg

Разтворител:

 

Вода за инжектиране, до ................................................................................................................

1 ml.

1 клетъчно културална инфекциозна доза 50%

 

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

 

Активна имунизация на котки след навършване на 8 седмична възраст:

-срещу котешки вирусен ринотрахеит, за редуциране на клиничните признаци,

-срещу калицивирусна инфекция, за редуциране на клиничните признаци.

-срещу котешка панлевкопения, за предпазване от смъртност и клинични признаци.

Изграждането на имунитет се демонстрира 1 седмица след началния ваксинационен курс за ринотрахеит, калицивироза и панлевкопения.

Продължителността на имунитета след последната реваксинация е 3 години за ринотрахеит, калицивирус и панлевкопения.

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при бременни животни.

Не се препоръчва прилагането му по време на лактация.

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При нормални условия могат да се появят преходна апатия и анорексия, както и хипертермия (с продължителност обикновенно 1 - 2 дни). Възможна е появата на локална реакция (слаба болка при палпация, сърбеж или ограничен оток) която изчезва до 1 – 2 седмици.

Като изключение е възможна реакция на свръхчувствителност, при която може да се приложи подходяща симптоматична терапия.

В много редки случаи хипертермия и летаргия, понякога свързани с куцота са наблюдавани от една до три седмици след реваксинация на възрастни котки. Реакцията е преходна.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки.

8.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Подкожно инжектиране на една доза (1 ml) след разтваряне на лиофилизиранат ваксина с разтворителя, според следната ваксинална схема:

Начален ваксинационен курс:

-първо инжектиране: след 8 седмична възраст,

-второ инжектиране: 3 до 4 седмици по-късно.

Когато се очаква наличие на високи нива на майчини антитела срещу ринотрахеит, калицивироза или панлевкопения компонентите (т.е. при котенца на 9-12 седмична възраст, родени от майки, които са ваксинирани преди бременността или/и предварително са били в контакт или се предполага, че са били в контакт с тези патоген(и)), началния ваксинационен курс трябва да бъде забавен до 12 седмична възраст.

Реваксинация:

-първата реваксинация трябва да се направи една година след началния ваксинационен курс,

-следващите реваксинации трябва да се направят на интервали до три години за ринотрахеит, калицивироза и панлевкопения.

9.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

След разтваряне използвайте незабавно..

10.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C –8 °C). Да се пази от светлина.

Да не се замразява.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: Да се прилага само на здрави животни.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност.

Не се препоръчва прилагането му по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Наличните данни забезопасност и ефикасност демонстрират че тази ваксина може да бъде смесва и прилагас не аджувантната ваксина на Merialсрещу котешка левкимия и/или да се прилага в един и същия ден, но без да бъде смесвана с аджувантната ваксина на Merialсрещу бяс.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани други реакции, освен тези, отбелязани в т.”Неблагоприятни реакции” и хипертермия която като изключение може да продължи до 5 дни.

Несъвместимости:

Да не се смесва с аджувантната ваксина на Merialсрещу бяс.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата ( http://www.ema.europa.eu/).

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Опаковка, съдържаща 10 флакона с 1 доза лиофилизирана ваксина и 10 флакона с 1 ml разтворител.

Опаковка, съдържаща 50 флакона с 1 доза лиофилизирана ваксина и 50 флакона с 1 ml разтворител.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Продуктът е показан за намаляване на екскрецията на котешки калицивирус при началото на имунитет за една година след ваксинацията.

Да се отпуска само по лекарско предписание.

Коментари