Quadrisol (vedaprofen) - QM01AE90

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Quadrisol
ATC: QM01AE90
Вещество: vedaprofen
Производител: VETCOOL B.V.

Quadrisol

vedaprofen

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за Quadrisol. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП), за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба.

Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Quadrisol.

За практическа информация относно употребата на Quadrisol собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или фармацевт.

Какво представлява Quadrisol и за какво се използва?

Quadrisol е ветеринарномедицински продукт, който се използва при коне за облекчаване на болката и намаляване на възпалението, които са причинени от травма на мускул, кости и стави, както и на други безкостни области на тялото (т.нар. мекотъканни лезии). Освен това Quadrisol може да се използва за облекчаване на болката и намаляване на възпалението след операция. Съдържа активната субстанция ведапрофен (vedaprofen).

Как се използва Quadrisol?

Quadrisol се предлага под формата на перорален гел и се прилага два пъти дневно преди хранене в продължение на не повече от две седмици. При употреба преди операция се прилага най-малко 3 часа преди оперативната намеса и третирането може да продължи до една седмица.

Количеството гел, което се прилага с всяка доза, се определя в зависимост от теглото на животното.

Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Quadrisol?

Quadrisol съдържа ведапрофен, който принадлежи към класа на лекарствата, наречени

нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Ведапрофен блокира ензима, наречен циклооксигеназа, който участва в производството на простагландини. Простагландините са вещества, които предизвикват възпаление, болка и повишена температура, а ведапрофен намалява тези признаци на травмата.

Какви ползи от Quadrisol са установени в проучванията?

Quadrisol е проучен както в лабораторни, така и в практически проучвания. Това включва проучвания при голям брой коне с проблеми на костите, мускулите, други меки тъкани и ставите. Пероралният гел Quadrisol подобрява състоянието при коне с куцота и травми на меките тъкани, а повлияването от третирането с Quadrisol е подобно на това от флуниксин меглумин или фенилбутазон, които са други НСПВС, използвани за третиране на тези състояния.

Какви са рисковете, свързани с Quadrisol?

Неблагоприятните лекарствени реакции при Quadrisol са типични за наблюдаваните при други лекарствени продукти от същия клас (НСПВС), например летаргия или увреждане (лезии) на устата, стомаха, червата (включително меки изпражнения или диария) и бъбреците. При коне се съобщава за кожни обриви (уртикария). Неблагоприятните лекарствени реакции обикновено са обратими след спиране на лекарството.

Quadrisol не трябва да се прилага на коне с увреждане на стомаха и червата или на коне с намалена функция на сърцето, черния дроб или бъбреците. Не трябва да се прилага на жребчета на възраст по-малко от шест месеца или на лактиращи кобили.

За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикетът на продукта.

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на храни?

Карентният срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицинския продукт, преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от хора. Това е също необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт, преди млякото да може да бъде използвано за консумация от хора.

Карентният срок за месо от коне, третирани с Quadrisol, е 12 дни. Ветеринарномедицинският продукт не е лицензиран за употреба при кобили, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Защо Quadrisol е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че ползите от Quadrisol са по-големи от рисковете, и препоръча Quadrisol да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за Quadrisol:

На 4 декември 1997 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Quadrisol, валиден в ЕС.

Пълният текст на EPAR за Quadrisol може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече информация относно третирането с Quadrisol собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: април 2017 г.

Коментари