Quadrisol (vedaprofen) – данни върху опаковката - QM01AE90

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Quadrisol
ATC: QM01AE90
Вещество: vedaprofen
Производител: VETCOOL B.V.

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНА ОПАКОВКА

100 mg/ml гел за перорално приложение при коне

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Quadrisol 100 mg/ml гел за перорално приложение при коне

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

Vedaprofen:

100 mg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Гел за перорално приложение

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

Регулируем дозов шприц, съдържащ 30 ml гел

3 регулируеми дозови шприца, всеки съдържащ 30 ml гел

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Намаляване на възпалението и облекчаване на болките.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално приложение

8.КАРЕНТЕН СРОК/КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:

Месо и вътрешни органи: 12 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

При проява на неблагоприятни реакции, третирането трябва да се прекрати. Да не се използва при лактиращи кобили.

За всички противопоказания, преди употреба прочети листовката

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Не изискват никакви специални условия за съхранение.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка - 2 месеца

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

NETHERLANDS

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/97/005/001 (1x30ml)

EU/2/97/005/005 (3 x30ml)

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

{етикет на шприц}

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Quadrisol 100 mg/ml гел за перорално приложение при коне

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

Vedaprofen:

100 mg

Propylene glycol:

130 mg

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

30 ml

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално приложение

5.КАРЕНТЕН СРОК/КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:

Месо и вътрешни органи: 12 дни

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари