SevoFlo (sevoflurane) - QN01AB08

Updated on site: 21-Sep-2017

Наименование на лекарството: SevoFlo
ATC: QN01AB08
Вещество: sevoflurane
Производител: Zoetis Belgium SA

SevoFlo

sevoflurane

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за SevoFlo. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП), за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на SevoFlo.

За практическа информация относно употребата на SevoFlo собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или фармацевт.

Какво представлява SevoFlo и за какво се използва?

SevoFlo представлява анестетик за обща анестезия при кучета. SevoFlo се използва както за въвеждане във, така и за поддържане на състояние на обща анестезия (загуба на съзнание) при кучета. SevoFlo съдържа активната субстанция севофлуран (sevoflurane), химично вещество, което представлява течност при стайна температура, но при нагряване се превръща в газ (изпарява се).

За повече информация вижте листовката.

Как се използва SevoFlo?

SevoFlo се прилага посредством специализирана апаратура за провеждане на анестезия, обикновено в състава на внимателно контролирана газова смес, включваща кислород. Кучето вдишва газовата смес, което го кара да изпадне в безсъзнание. Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. За повече информация вижте листовката.

Как действа SevoFlo?

Когато на кучето се подаде за вдишване сместа от кислород и севофлуран, севофлуранът се вдишва в дробовете, откъдето попада в кръвообращението, преминава в мозъка, където

предизвиква безсъзнание, като се свързва и активира рецепторите за ГАМК, вещество, което участва в понижаването на електрическата активност на мозъка. Севофлуранът също се свързва с и блокира рецепторите за глутамат, който е вещество, което повишава електрическата активност на мозъка. Чрез действието си върху тези рецептори севофлуранът повишава ефектите на ГАМК като същевременно понижава ефектите на глутамата и по този начин понижава нивото на съзнание.

Какви ползи от SevoFlo са установени в проучванията?

Проведени са проучвания при кучета, сравняващи ефективността на SevoFlo с тази на други анестетични агенти, като изофлуран (друг анестетичен газ), тиопентал, пропофол и кетамин плюс диазепам, като е изследвана ефективността на SevoFlo както за предизвикването, така и за поддържането на състояние на анестезия. В проучванията SevoFlo показва еднаква ефективност в сравнение с други анестетични агенти. Доказано е, че SevoFlo предизвиква сравнително бързо и гладко въвеждане в анестезия при кучета, последвано от добро възстановяване. Проучванията показват, че севофлуран може да бъде прилаган безопасно за поддържане на анестезията с няколко други лекарства, които обикновено се използват при кучета преди или по време на операции.

Какви са рисковете, свързани със SevoFlo?

SevoFlo не трябва да се дава на бременни или кърмещи кучки. Също така не трябва да се дава на кучета с известна или подозирана генетична предиспозиция към злокачествена хипертермия. Това е рядко, животозастрашаващо състояние, свързано с много висока температура, което обикновено е провокирано от излагане на определени агенти за обща анестезия. SevoFlo не трябва да се дава също и на кученца на възраст под 12 седмици.

Най-честите неблагоприятни лекарствени реакции при SevoFlo са ниско кръвно налягане, абнормно ускорено дишане, скованост на мускулите, възбуда, временна неспособност за дишане, потрепвания на мускулите и повръщане.

За пълния списък на всички неблагоприятни лекарствени реакции, съобщени при SevoFlo и за пълния списък на ограниченията, вижте листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката за SevoFlo, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на животни или животновъдите.

Този ветеринарномедицински продукт е разработен специално за кучета и не е предназначен за употреба при хора.

При случайно вдишване на пари на севофлуран от човек, севофлуран може да причини симптоми като треперене, гадене, главоболие, ниско кръвно налягане, понижена сърдечна честота и дори потиснато дишане. Поради това трябва да се внимава при работата със SevoFlo: евентуални разливания трябва да се отстраняват незабавно, парите да не се вдишват и да се избягва всякакъв контакт на продукта с устата. Бременни и кърмещи жени не трябва да влизат в контакт с продукта, също така трябва да избягват операционни стаи и зони за възстановяване на животни, където се използва или наскоро е бил използван продуктът. При контакт с кожата, случайно попадане в очите или за повече информация погледнете листовката.

SevoFlo

 

Защо SevoFlo е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че ползите от SevoFlo са по-големи от рисковете, и препоръча SevoFlo да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за SevoFlo?

На 11 декември 2002 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на SevoFlo, валиден в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за SevoFlo може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече информация относно третирането със SevoFlo собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста септември 2015 г.

SevoFlo

 

Коментари