SevoFlo (sevoflurane) - QN01AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: SevoFlo
ATC: QN01AB08
Вещество: sevoflurane
Производител: Zoetis Belgium SA

SevoFlo

sevoflurane

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за SevoFlo. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП), за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на SevoFlo.

За практическа информация относно употребата на SevoFlo собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или фармацевт.

Какво представлява SevoFlo и за какво се използва?

SevoFlo представлява анестетик за кучета и котки. SevoFlo се използва за въвеждане и за поддържане в състояние на обща анестезия (загуба на съзнание) при кучета. SevoFlo съдържа активната субстанция севофлуран (sevoflurane), химично вещество, което представлява течност при стайна температура, но при нагряване се превръща в газ (изпарява се).

За повече информация вижте листовката.

Как се използва SevoFlo?

SevoFlo се прилага чрез специална апаратура за провеждане на анестезия, обикновено в състава на внимателно контролирана газова смес, включваща кислород. Кучето или котката вдишва газовата смес, което го кара да изпадне в безсъзнание. Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. За повече информация вижте листовката.

Как действа SevoFlo?

Когато кучето или котката вдиша сместа от кислород и севофлуран, севофлуран попада в

белите дробове и се пренася до мозъка чрез кръвния поток. Причинява загуба на съзнание, като се свързва и активира рецепторите на веществото ГАМК, което намалява електрическата активност в мозъка. Освен това севофлуран блокира рецепторите за глутамат, вещество, което повишава електрическата активност в мозъка. Комбинираното действие повишава ефектите на ГАМК, като същевременно понижава ефектите на глутамата и по този начин понижава нивото на съзнание.

Какви ползи от SevoFlo са установени в проучванията?

В проучвания при кучета е установено, че SevoFlo е също толкова ефективен за въвеждане и поддържане на анестезия, колкото други анестетични агенти като изофлуран (друг газ за анестезия), тиопентал, пропофол и кетамин с диазепам. SevoFlo предизвиква сравнително бързо и гладко въвеждане в анестезия при кучета, последвано от добро възстановяване. Проучванията показват, че севофлуран може безопасно да се прилага заедно с редица други продукти, обичайно използвани за поддържане на анестезия при кучета преди или след хирургина намеса.

При котки прегледът на публикации в научната литература показва, че SevoFlo е ефективен за анестезия и че е сравним с редица упойващи и болкоуспокояващи средства, използвани при анестезията. Ефективността на SevoFlo е сравнима с тази на изофлуран. В допълнение, тъй като SevoFlo широко се употребява извън одобрените показания като анестетик за котки в продължение на повече от 10 години, употребата му е „добре установена“.

Какви са рисковете, свързани със SevoFlo?

Най-честите неблагоприятни лекарствени реакции при SevoFlo, които е възможно да засегнат повече от 1 на 10 животни, са ниско кръвно налягане, ускорено дишане, скованост на мускулите, възбуда, временна неспособност за дишане, потрепвания на мускулите и повръщане.

SevoFlo не трябва да се дава на животни с генетична предиспозиция към злокачествена хипертермия. Това е рядко животозастрашаващо състояние, което обичайно се причинява от излагане на определени анестетици, предизвикващи мускулни спазми и силно повишена телесна температура.

За пълния списък на всички неблагоприятни лекарствени реакции, съобщени при SevoFlo, и за пълния списък на ограниченията, вижте листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката за SevoFlo, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на животни или животновъдите.

Случайното вдишване на пари на севофлуран от човек може да причини симптоми като треперене, гадене, главоболие, ниско кръвно налягане, понижена сърдечна честота и дори потиснато дишане. Поради това трябва да се внимава при работата със SevoFlo: евентуални разливания трябва да се отстраняват незабавно, парите да не се вдишват и да се избягва всякакъв контакт на продукта с устата. Бременни и кърмещи жени не трябва да влизат в контакт с продукта и трябва да избягват операционни стаи и зони за възстановяване на

животни, където се използва или наскоро е бил използван продуктът. При контакт с кожата, случайно попадане в очите или за повече информация погледнете листовката.

Защо SevoFlo е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че ползите от SevoFlo са по-големи от рисковете, и препоръча SevoFlo да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за SevoFlo

На 11 декември 2002 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на SevoFlo, валиден в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за SevoFlo може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече информация относно третирането със SevoFlo собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: октомври 2017 г.

Коментари