Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – данни върху опаковката - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Sileo
ATC: QN05CM18
Вещество: dexmedetomidine hydrochloride
Производител: Orion Corporation

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия (1 предварително напълнена спринцовка)

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Sileo 0,1 mg/ml оромукозен гел за кучета

Dexmedetomidine hydrochloride

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

1 ml: Dexmedetomidine hydrochloride 0,1 mg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Оромукозен гел

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 x 3 ml перорална спринцовка

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Оромукозно приложение.

Преди употреба прочети листовката.

Трябва да бъде включен QR код + www.sileodog.com

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP: {месец/година}

След отваряне използвайте преди 4 седмици. След отваряне използвайте преди...

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

След използване да се затвори с капачката.

Веднага след употреба върнете пероралната спринцовката обратно в картонената кутия.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА“ И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ „ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА“

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo

ФИНЛАНДИЯ

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/15/181/001 (1 x 3 ml перорална спринцовка)

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

Инструкции за отваряне на опаковката:

1.

2.

3.

1.Натиснете, за да счупите бялото запечатване.

2.Натиснете, за да счупите жълтото запечатване.

3.Натиснете жълтото запечатване и издърпайте, за да отворите

Текст върху запечатванията: Натиснете Издърпайте

На вътрешната страна на картонената кутия:

При затваряне се уверете, че фигурите на кучета са подравнени и кутията е добре затворена.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия (3 х 1, 5 x 1, 10 x 1 и 20x 1 предварително напълнени спринцовки)

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Sileo 0,1 mg/ml оромукозен гел за кучета

Dexmedetomidine hydrochloride

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

1 ml: Dexmedetomidine hydrochloride 0,1 mg

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Оромукозен гел.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

3 опаковки с (3 ml) индивидуални перорални спринцовки

5 опаковки с (3 ml) индивидуални перорални спринцовки

10 опаковки с (3 ml) индивидуални перорални спринцовки

20 опаковки с (3 ml) индивидуални перорални спринцовки

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Оромукозно приложение.

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP: {месец/година}

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА“ И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание. Тази многодозова опаковка не е предназначена за доставка директно до собственика на животното.

(само за 5 x 1, 10 x 1 и 20 x 1 многодозови опаковки)

14. НАДПИСЪТ „ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА“

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo

ФИНЛАНДИЯ

16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/15/181/002 (3 (1 x 3 ml) перорални спринцовки)

EU/2/15/181/003 (5 (1 x 3 ml) перорални спринцовки)

EU/2/15/181/004 (10 (1 x 3 ml) перорални спринцовки)

EU/2/15/181/005 (20 (1 x 3 ml) перорални спринцовки)

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Перорална спринцовка

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Sileo 0,1 mg/ml оромукозен гел за кучета

Dexmedetomidine HCl

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ

Dexmedetomidine hydrochloride 0,1 mg/ml

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

3 ml

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Оромукозно приложение.

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

7.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP: {месец/година}

8.НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА“

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари