Simparica (sarolaner) – данни върху опаковката - QP53BE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Simparica
ATC: QP53BE03
Вещество: sarolaner
Производител: Zoetis Belgium SA

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

{КАРТОНЕНА КУТИЯ}

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Simparica 5 mg дъвчащи таблетки за кучета 1.3–2.5 kg

Simparica 10 mg дъвчащи таблетки за кучета >2.5–5 kg

Simparica 20 mg дъвчащи таблетки за кучета >5–10 kg

Simparica 40 mg дъвчащи таблетки за кучета >10–20 kg

Simparica 80 mg дъвчащи таблетки за кучета >20–40 kg

Simparica 120 mg дъвчащи таблетки за кучета >40–60 kg

sarolaner

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ

sarolaner 5 mg sarolaner 10 mg sarolaner 20 mg sarolaner 40 mg sarolaner 80 mg sarolaner 120 mg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Дъвчащи таблетки.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 таблетка

3 таблетки

6 таблетки

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/15/191/001 (5 mg, 1 таблетка )

EU/2/15/191/002 (5 mg, 3 таблетки )

EU/2/15/191/003 (5 mg, 6 таблетки )

EU/2/15/191/004 (10 mg, 1 таблетка )

EU/2/15/191/005 (10 mg, 3 таблетки )

EU/2/15/191/006 (10 mg, 6 таблетки )

EU/2/15/191/007 (20 mg, 1 таблетка )

EU/2/15/191/008 (20 mg, 3 таблетки )

EU/2/15/191/009 (20 mg, 6 таблетки )

EU/2/15/191/010 (40 mg, 1 таблетка )

EU/2/15/191/011 (40 mg, 3 таблетки ) EU/2/15/191/012 (40 mg, 6 таблетки ) EU/2/15/191/013 (80 mg, 1 таблетка ) EU/2/15/191/014 (80 mg, 3 таблетки ) EU/2/15/191/015 (80 mg, 6 таблетки ) EU/2/15/191/016 (120 mg, 1 таблетка ) EU/2/15/191/017 (120 mg, 3 таблетки ) EU/2/15/191/018 (120 mg, 6 таблетки )

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ

{БЛИСТЕР}

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Simparica 5 mg

Simparica 10 mg

Simparica 20 mg

Simparica 40 mg

Simparica 80 mg

Simparica 120 mg

Sarolaner

1.3–2.5 kg >2.5–5 kg >5–10 kg >10–20 kg >20–40 kg >40–60 kg

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Zoetis

3.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида

5.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари