Ypozane (osaterone acetate) – условия или ограничения - QG04CX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Ypozane
ATC: QG04CX90
Вещество: osaterone acetate
Производител: Virbac S.A.

A. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ /ИТЕ/ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ /ИИ/ И ПРИТЕЖАТЕЛЯТ /ИТЕ/ НА ЛИЦЕНЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРНИ

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИТЕ ЗА ПРОДАЖБА

Име и адрес на производителя на биологично активната субстанция

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

B. УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само с рецепта.

Притежателят на този лиценз трябва да уведоми Европейската комисия за маркетинговите си планове относно медицинския продукт, оторизиран с това решение.

C. УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БЕЗОПАСНА И ЕФИКАСНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

Не се изискват.

D.СТАНОВИЩЕ, ОТНОСНО MRLs

Не се изискват.

Коментари