Ypozane (osaterone acetate) – данни върху опаковката - QG04CX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Ypozane
ATC: QG04CX90
Вещество: osaterone acetate
Производител: Virbac S.A.

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА 1 БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО – 1,875 mg

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ИПОЗАН

YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета

Osaterone acetate

Озатерон ацетат

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка таблета съдържа 1,875 mg озатерон ацетат.

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблети

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

7 таблети

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално.

Преди употреба прочетете листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Няма.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочетете листовката.

10.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Няма.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба: да се отпуска само с рецепта.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/06/068/001

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ

БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО - 1,875 mg

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ИПОЗАН

YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета

Osaterone acetate

Озатерон ацетат

2.НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VIRBAC S.A.

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

5.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА 1 БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО – 3,75 mg

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ИПОЗАН

YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета

Osaterone acetate

Озатерон ацетат

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка таблета съдържа 3,75 mg озатерон ацетат.

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблети

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

7 таблети

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално.

Преди употреба прочетете листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Няма.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочетете листовката.

10.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Няма.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба: да се отпуска само с рецепта.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/06/068/002

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ

БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО - 3,75 mg

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ИПОЗАН

YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета

Osaterone acetate

Озатерон ацетат

2.НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VIRBAC S.A.

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

5.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА 1 БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО – 7,5 mg

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ИПОЗАН

YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета

Osaterone acetate

Озатерон ацетат

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка таблета съдържа 7,5 mg озатерон ацетат.

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблети

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

7 таблети

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално.

Преди употреба прочетете листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Няма.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочетете листовката.

10.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Няма.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба: да се отпуска само с рецепта.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/06/068/003

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ

БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО - 7,5 mg

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ИПОЗАН

YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета

Osaterone acetate

Озатерон ацетат

2.НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VIRBAC S.A.

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

5.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА 1 БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО – 15 mg

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ИПОЗАН

YPOZANE 15 mg таблети за кучета

Osaterone acetate

Озатерон ацетат

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка таблета съдържа 15 mg озатерон ацетат.

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблети

4.КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

7 таблети

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално.

Преди употреба прочетете листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Няма.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочетете листовката.

10.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Няма.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба: да се отпуска само с рецепта.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/06/068/004

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ

БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО - 15 mg

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ИПОЗАН

YPOZANE 15 mg таблети за кучета

Osaterone acetate

Озатерон ацетат

2.НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VIRBAC S.A.

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

5.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари