Zycortal (desoxycortone pivalate) – данни върху опаковката - QH02AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Zycortal
ATC: QH02AA03
Вещество: desoxycortone pivalate
Производител: Dechra Limited

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Zycortal 25 mg/ml с удължено освобождаване, инжекционна суспензия за кучета дезоксикортон пивалат

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И) И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Дезоксикортон пивалат 25 mg/ml

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия с удължено освобождаване

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

4 ml

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Преди употреба прочети листовката.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно приложение.

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година} След пробиване, използвайте преди…

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 30 C. Да не се замразява.

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: Преди употреба прочети листовката.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate Skipton

BD23 2RW

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/15/189/001

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

ЕТИКЕТ НА ФЛАКОН

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Zycortal 25 mg/ml с удължено освобождаване инжекционна суспензия дезоксикортон пивалат

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И)

Дезоксикортон пивалат 25 mg/ml

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

4 ml

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари