Acticam (meloxicam) – Označení na obalu - QM01AC06

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acticam 5 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky.

Meloxicamum.

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Meloxicamum 5 mg/ml.

Bezvodý ethano1 50 mg/ml.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

4.VELIKOST BALENÍ

10 ml.

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Nepoužívat u březích a laktujících zvířat.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Exspirace po prvním otevření balení: 28 dní.

Po 1. otevření spotřebujte do ...

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Odpad likvidujte podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgie

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/08/088/004

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acticam 5 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky.

Meloxicamum.

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 ml.

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

Psi: i.v. nebo s.c.

Kočka: s.c.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Exspirace po prvním otevření balení: 28 dní.

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře