Activyl (indoxacarb) – Označení na obalu - QP53AX27

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KARTÓNOVÁ KRABICE

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Activyl 100 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velmi malé psy (1,5 - 6,5 kg)

Activyl 150 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy (od 6,6 - 10 kg) Activyl 300 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro střední psy od 10,1 - 20 kg) Activyl 600 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velké psy od 20,1 - 40 kg)

Activyl 900 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro extra velké psy od 40,1 - 60 kg)

Indoxacarbum

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Indoxacarbum 100 mg

Indoxacarbum 150 mg

Indoxacarbum 300 mg

Indoxacarbum 600 mg

Indoxacarbum 900 mg

3.LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

4.VELIKOST BALENÍ

1 pipeta

4 pipety

6 pipet

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi 1,5 – 6,5 kg

Psi 6,6 – 10 kg

Psi 10,1 – 20 kg

Psi 20,1 – 40 kg

Psi 40,1 – 60 kg

6.INDIKACE

Léčba a prevence bleší infestace.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Pipety uchovávejte v původním obalu do doby, než jsou připraveny k použití.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

Veterinární přípravek nesmí kontaminovat vodní toky.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer Nizozemsko

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KARTÓNOVÁ KRABICE

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Activyl 100 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé kočky (< 4 kg)

Activyl 200 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velké kočky (> 4 kg)

Indoxacarbum

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Indoxacarbum 100 mg

Indoxacarbum 200 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

3. LÉKOVÁ FORMA

1 pipeta

4 pipety

6 pipet

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky < 4 kg

Kočky > 4 kg

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Aplikujte pouze na povrch kůže u báze lebky.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Pipety uchovávejte v původním obalu do doby, než jsou připraveny k použití.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

Veterinární přípravek nesmí kontaminovat vodní toky.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer Nizozemsko

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

SÁČEK

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Activyl 100 mg spot-on pro velmi malé psy

Activyl 150 mg spot-on pro malé psy

Activyl 300 mg spot-on pro střední psy

Activyl 600 mg spot-on pro velké psy

Activyl 900 mg spot-on pro extra velké psy

Indoxacarbum

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on

5.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

SÁČEK

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Activyl 100 mg spot-on pro malé kočky

Activyl 200 mg spot-on pro velké kočky

Indoxacarbum

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

100 mg

200 mg

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on

5. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

6. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7. DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR (štítek pipety)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Activyl 100 mg spot-on pro velmi malé psy (1,5-6,5 kg)

Activyl 150 mg spot-on pro malé psy (6,6-10 kg)

Activyl 300 mg spot-on pro střední psy (10,1-20 kg)

Activyl 600 mg spot-on pro velké psy (20,1-40 kg)

Activyl 900 mg spot-on pro extra velké psy (40,1-60 kg)

Indoxacarbum

2.JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International BV

3.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR (štítek pipety)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Activyl 100 mg spot-on pro malé kočky < 4 kg

Activyl 200 mg spot-on pro velké kočky > 4 kg

Indoxacarbum

2. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International BV

3. DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře