Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Označení na obalu - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Název léku : Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Látka: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Výrobce: CZ Veterinaria S.A.

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartonová krabice (52 ml, 100 ml a 252 ml)

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BLUEVAC BTV8 injekční suspenze pro skot a ovce

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml vakcíny obsahuje:

BTV8 antigen: 106,5 CCID50

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze

4.VELIKOST BALENÍ

52 ml

100 ml

252 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Ovce a skot

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání

Před použitím důkladně protřepat.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE NUTNÉ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

11/21

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po otevření spotřebujte do: 10 hodin.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CZ Veterinaria S.A.

36400 Porrińo

ŠPANĚLSKO

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/11/122/001 lahvička o objemu 52 ml

EU/2/11/122/002 lahvička o objemu 100 ml

EU/2/11/122/003 lahvička o objemu 252 ml

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

12/21

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička o objemu 100 ml a 252 ml

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BLUEVAC BTV8 injekční suspenze pro skot a ovce

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml vakcíny obsahuje:

BTV8 antigen……… 106,5 CCID50/ml

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze

4.VELIKOST BALENÍ

100 ml

252 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Ovce a skot

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

s.c.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE NUTNÉ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13/21

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po otevření spotřebujte do: 10 hodin.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CZ Veterinaria S.A.

36400 Porrińo

ŠPANĚLSKO

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

14/21

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Lahvička o objemu 52 ml

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BLUEVAC BTV8 injekční suspenze pro skot a ovce

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY

BTV 8 antigen ………106,5 CCID50/ml

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

52 ml

4.CESTA PODÁNÍ

s.c.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po otevření spotřebujte do: 10 hodin.

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

15/21

Komentáře