Bovela (modified live bovine viral diarrhoea...) – Označení na obalu - QI02AD02

Updated on site: 08-Feb-2018

Název léku : Bovela
ATC: QI02AD02
Látka: modified live bovine viral diarrhoea virus type 1, non-cytopathic parent strain KE-9 and modified live bovine viral diarrhoea virus type 2, non-cytopathic parent strain NY-93
Výrobce: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička: 5 dávek, 10 dávek, 25 dávek. 50 dávek lyofilizátu a 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml rozpouštědla

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bovela lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro skot

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá dávka (2 ml) obsahuje:

Virus bovinní virové diarey typ 1,

Virus bovinní virové diarey typ 2.

3.LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

4.VELIKOSTI BALENÍ

5 dávek (10 ml)

10 dávek (20 ml)

25 dávek (50 ml)

50 dávek (100 ml)

4 x 5 dávek (10 ml)

4 x 10 dávek (20 ml)

4 x 25 dávek (50 ml)

4 x 50 dávek (100 ml)

6 x 5 dávek (10 ml)

6 x 10 dávek (20 ml)

6 x 25 dávek (50 ml)

6 x 50 dávek (100 ml)

10 x 5 dávek (10 ml)

10 x 10 dávek (20 ml)

10 x 25 dávek (50 ml)

10 x 50 dávek (100 ml)

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intramuskulární podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po rekonstituci spotřebujte do 8 hodin.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, pokud je jich třeba

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NĚMECKO

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/2/14/176/001 5 dávek a 10 ml

EU/2/14/176/002 5 dávek a 10 ml (4x)

EU/2/14/176/003 5 dávek a 10 ml (6x)

EU/2/14/176/004 5 dávek a 10 ml (10x)

EU/2/14/176/005 10 dávek a 20 ml EU/2/14/176/006 10 dávek a 20 ml (4x) EU/2/14/176/007 10 dávek a 20 ml (6x) EU/2/14/176/008 10 dávek a 20 ml (10x) EU/2/14/176/009 25 dávek a 50 ml EU/2/14/176/010 25 dávek a 50 ml (4x) EU/2/14/176/011 25 dávek a 50 ml (6x) EU/2/14/176/012 25 dávek a 50 ml (10x) EU/2/14/176/013 50 dávek a 100 ml EU/2/14/176/014 50 dávek a 100 ml (4x) EU/2/14/176/015 50 dávek a 100 ml (6x) EU/2/14/176/016 50 dávek a 100 ml (10x)

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Injekční lahvičky s lyofilizátem: 50 dávek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bovela lyofilizát pro injekční suspenzi pro skot

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá dávka (2 ml) obsahuje:

Virus bovinní virové diarey typ 1,

Virus bovinní virové diarey typ 2.

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

4.VELIKOST BALENÍ

50 dávek (100 ml)

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

i.m.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po rekonstituci spotřebujte do: 8 hodin.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

NĚMECKO

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/2/14/176/013 50 dávek

EU/2/14/176/014 4 x 50 dávek

EU/2/14/176/015 6 x 50 dávek

EU/2/14/176/016 10 x 50 dávek

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Injekční lahvičky s lyofilizátem: 5 dávek, 10 dávek a 25 dávek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bovela lyofilizát pro injekční suspenzi pro skot

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÝCH LÁTKEK

Každá dávka (2 ml) obsahuje: Živý BVDV-1 a BVDV-2.

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

5 dávek (10 ml)

10 dávek (20 ml)

25 dávek (50 ml)

4.CESTA PODÁNÍ

i.m.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po rekonstituci spotřebujte do: 8 hodin.

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Lahvičky s rozpouštědlem: 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rozpouštědlo k přípravku Bovela

2.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

3.CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

4.PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Uchovávejte lahvičku v krabičce.

5.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

6.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

7.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře