Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) – Označení na obalu - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Název léku : Broadline
ATC: QP54AASY
Látka: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Výrobce: Merial

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA, velikosti balení o 1, 3, 4, 6 nebo 15 aplikátorech

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BROADLINE roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky < 2,5 kg BROADLINE roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky 2,5 - 7,5 kg

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Fipronil

24,9 mg

(S)-Methoprene

30,0 mg

Eprinomectin

1,20 mg

Praziquantel

24,9 mg

 

 

 

Fipronil

74,7 mg

(S)-Methoprene

90,0 mg

 

Eprinomectin

3,60 mg

 

Praziquantel

74,7 mg

 

3.LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

4.VELIKOST BALENÍ

0,3 ml

3 x 0,3 ml

4 x 0,3 ml

15 x 0,3 ml

0,9 ml

3 x 0,9 ml

4 x 0,9 ml

6 x 0,9 ml

15 x 0,9 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Spot-on podání nakapáním na kůži.

Pouze k vnějšímu použití.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte aplikátor v blistru.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL,

29 avenue Tony Garnier,

69007 Lyon

FRANCIE

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/13/157/001 0,3 ml

EU/2/13/157/002 3 x 0,3 ml

EU/2/13/157/003 4 x 0,3 ml

EU/2/13/157/008 15 x 0,3 ml

EU/2/13/157/004 0,9 ml

EU/2/13/157/005 3 x 0,9 ml

EU/2/13/157/006 4 x 0,9 ml

EU/2/13/157/007 6 x 0,9 ml

EU/2/13/157/009 15 x 0,9 ml

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Aplikátor

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BROADLINE

2.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

0,3 ml

0,9 ml

3.CESTA(Y) PODÁNÍ

4.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

6.DATUM EXSPIRACE

EXP

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BROADLINE roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky <2,5 kg BROADLINE roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky 2,5 - 7,5 kg

2.JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

3.DATUM EXSPIRACE

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře