Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Název léku : Canigen L4
ATC: QI07AB01
Látka: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Výrobce: Intervet International B.V.

Obsahy článků

Canigen L4

vakcína proti leptospiróze psů (inaktivovaná)

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek Canigen L4. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento veterinární přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek

Canigen L4 používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Canigen L4, majitelé nebo chovatelé zvířat by si měli přečíst příbalovou informaci nebo se obrátit na svého veterinárního lékaře či lékárníka.

Co je Canigen L4 a k čemu se používá?

Canigen L4 je veterinární vakcína používaná k vakcinaci psů ve věku od 6 týdnů k ochraně proti leptospiróze způsobené jedním ze čtyř specifických typů bakterií rodu Leptospira. Leptospiróza může u psů způsobovat krvácení, hepatitidu (zánět jater) a žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) nebo nefritidu (zánět ledvin). Bakterie se šíří močí nakažených zvířat. U některých kmenů bakterií rodu Leptospira tato vakcína rovněž omezuje exkreci (vylučování) bakterií do moči nakažených psů, čímž zmírňuje riziko přenosu onemocnění.

Tato vakcína je shodná s přípravkem Nobivac L4, který je v Evropské unii (EU) již registrován. Výrobce přípravku Nobivac L4 souhlasil s použitím vědeckých údajů o tomto přípravku pro přípravek Canigen L4 („informovaný souhlas“).

Přípravek Canigen L4 obsahuje čtyři typy inaktivovaných (usmrcených) kmenů bakterií rodu

Leptospira: L. interrogans sérová skupina Canicola sérovar Portland-vere, L. interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Copenhageni, L. interrogans sérová skupina Australis sérovar Bratislava, L. kirschneri sérová skupina Grippotyphosa sérovar Dadas.

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak se přípravek Canigen L4 používá?

Přípravek Canigen L4 je dostupný jako injekční suspenze a jeho výdej je vázán na lékařský předpis. Vakcína se psům podává ve formě dvou injekcí pod kůži aplikovaných s čtyřtýdenním odstupem. První injekci je možné psovi podat ve věku od 6 do 9 týdnů a druhá injekce následuje o čtyři týdny později. Pokud je o určitých štěňatech známo, že vykazují vysoké hladiny protilátek získaných od matky (speciální druh bílkovin získaných z mateřského mléka, které pomáhají tělu zvířete bojovat s infekcí), doporučuje se podat jim první injekci vakcíny ve věku devíti týdnů. K zachování účinku vakcíny by měli být poté psi každoročně přeočkováni jednou posilovací dávkou.

Imunita je navozena tři týdny po vakcinaci a přetrvává po dobu jednoho roku.

Jak přípravek Canigen L4 působí?

Přípravek Canigen L4 je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozenou obranu těla), jak se má sám bránit proti onemocnění. Kmeny bakterií rodu Leptospira v přípravku Canigen L4 jsou usmrcené (inaktivované), aby nezpůsobovaly onemocnění. Jakmile je přípravek Canigen L4 podán psům, imunitní systém zvířat rozpozná bakterie jako „cizorodé“ a vytváří si proti nim obranu. Pokud se očkovaná zvířata v budoucnu dostanou do kontaktu s bakteriemi rodu Leptospira, jejich imunitní systém bude schopen reagovat rychleji. To napomáhá ochraně před leptospirózou.

Jaké přínosy přípravku Canigen L4 byly prokázány v průběhu studií?

K prokázání bezpečnosti a účinnosti této vakcíny předložila společnost údaje z laboratorních i terénních studií, včetně údajů o době, za jakou byla u psů dosažena plná ochrana, a údajů o délce trvání ochrany zvířat.

Studie prokázaly, že vakcína zmírňuje infekci vyvolanou bakteriemi rodu Leptospira a omezuje vylučování bakterií do moči. Studie rovněž prokázaly bezpečnost podávání této vakcíny březím fenám.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Canigen L4?

Několik dní po vakcinaci se může objevit mírné a přechodné zvýšení tělesné teploty (nejvýše o 1 °C) a u některých štěňat může být zaznamenáno rovněž snížení aktivity a/nebo snížená chuť k jídlu.

V místě vpichu injekce se může objevit mírný, přechodný otok, který do dvou týdnů po očkování buď zcela vymizí, nebo se zmenší. Někdy se může vyskytnout přechodná akutní (krátkodobá) reakce

z přecitlivělosti (alergie).

Na základě čeho byl přípravek Canigen L4 schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Canigen L4 převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Další informace o přípravku Canigen L4

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Canigen L4 platné v celé Evropské unii dne 3. července 2015.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Canigen L4 je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Pokud jde o další informace o léčbě přípravkem Canigen L4, majitelé nebo chovatelé zvířat by si měli přečíst příbalovou informaci nebo se obrátit na svého veterinárního lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v květnu 2015.

Komentáře