Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Označení na obalu - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Název léku : Canigen L4
ATC: QI07AB01
Látka: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Výrobce: Intervet International B.V.

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABICE

Plastová krabice s 10 nebo 50 injekčními lahvičkami o obsahu 1 ml Papírová krabice s 1 injekční lahvičkou o obsahu 10 ml

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canigen L4 injekční suspenze pro psy

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze

4.VELIKOST BALENÍ

10x 1 ml (1 dávka)

50x 1 ml (1 dávka)

1x 10 ml (10 dávek)

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 10 hodin.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemsko

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/15/183/001 – 10 injekčních lahviček (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 injekčních lahviček (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 injekční lahvička (10 ml)

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI ETIKETA

1 ml a 10 ml injekční lahvička

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canigen L4

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Viz příbalová informace.

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 ml (1 dávka)

10 ml (10 dávek)

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c.

5.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 10 hodin (pouze pro balení 10 ml).

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře