Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Označení na obalu - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Název léku : Cardalis
ATC: QC09BA07
Látka: benazepril hydrochloride /spironolactone
Výrobce: Ceva Santé Animale

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička 1 lahvička s 30 tabletami

Papírová krabička 1 lahvička s 90 tabletami

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cardalis 2,5 mg/20 mg žvýkací tablety pro psy

Cardalis 5 mg/40 mg žvýkací tablety pro psy

Cardalis 10 mg/80 mg žvýkací tablety pro psy

Benazeprili HCl/Spironolactonum

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Benazeprili hydrochloridum 2,5 mg, Spironolactonum 20 mg Benazeprili hydrochloridum 5 mg, Spironolactonum 40 mg Benazeprili hydrochloridum 10 mg, Spironolactonum 80 mg

3.LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tableta

4.VELIKOST BALENÍ

30 tablet

90 tablet

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 6 měsíců

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastière 33500 Libourne Francie

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tablet 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tablet 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tablet 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tablet 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tablet 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tablet 10 mg/80 mg)

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Lahvička s 30 tabletami

Lahvička s 90 tabletami

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cardalis 2,5 mg/20 mg žvýkací tablety pro psy

Cardalis 5 mg/40 mg žvýkací tablety pro psy

Cardalis 10 mg/80 mg žvýkací tablety pro psy

Benazeprili HCl/Spironolactonum

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Benazeprili hydrochloridum 2,5 mg, Spironolactonum 20 mg

Benazeprili hydrochloridum 5 mg, Spironolactonum 40 mg

Benazeprili hydrochloridum 10 mg, Spironolactonum 80 mg

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

30 tablet

90 tablet

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

5.OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře