Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Označení na obalu - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Látka: dexmedetomidine hydrochloride
Výrobce: Orion Corporation

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml injekční roztok

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

0,1 mg dexmedetomidini hydrochloridum, což odpovídá 0,08 mg dexmedetomidinum

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

4.VELIKOST BALENÍ

15 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Psi: intravenózní nebo intramuskulární podání

Kočky: intramuskulární podání

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: měsíc/rok

Doba použitelnosti po prvním otevření: 3 měsíce při teplotě 25 °C.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/02/033/003

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

č.š.:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI / OBAL PRO BALENÍ S VÍCE INJEKČNÍMI LAHVIČKAMI

INJEKČNÍ LAHVIČKA / OBAL PRO BALENÍ S VÍCE INJEKČNÍMI LAHVIČKAMI

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml injekční roztok

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

0,1 mg/ml dexmedetomidini hydrochloridum

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

15 ml, 10 x 15 ml

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

Psi: i.m., i.v.

Kočky: i.m.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

6.ČÍSLO ŠARŽE

č.š:

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: měsíc/rok

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injekční roztok

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1ml obsahuje:

0,5 mg dexmedetomidini hydrochloridum, což odpovídá 0,42 mg dexmedetomidinum

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

4.VELIKOST BALENÍ

10 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Psi: intravenózní nebo intramuskulární podání

Kočky: intramuskulární podání

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: měsíc/rok

Po 1. otevření spotřebujte do 3 měsíců při teplotě 25 °C.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/02/033/001-002

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

č.š.:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI / OBAL PRO BALENÍ S VÍCE INJEKČNÍMI LAHVIČKAMI

INJEKČNÍ LAHVIČKA / OBAL PRO BALENÍ S VÍCE INJEKČNÍMI LAHVIČKAMI

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injekční roztok

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

0,5 mg/ml dexmedetomidini hydrochloridum

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 ml, 10 x 10 ml

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

Psi: intravenózní nebo intramuskulární podání

Kočky: intramuskulární podání

5.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

6.ČÍSLO ŠARŽE

č.š:

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: měsíc/rok

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře