Czech
Vybrat jazyk stránek

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Označení na obalu - QI07AA

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička obsahující 2 x 1 lahvičku, 2 x 10 lahviček a 2 x 50 lahviček

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eurican Herpes 205 prášek a rozpouštědlo pro injekční emulzi

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

V dávce 1 ml: Herpesvirus canis (kmen F205) ................................................................

0,3 až 1,75 µg*

* vyjádřeno jako µg glykoproteinů gB

Lehký parafínový olej

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční emulzi

4.VELIKOST BALENÍ

1 dávka: prášek (1 lahvička) + rozpouštědlo (1 lahvička)

10 dávek: prášek (10 lahviček) + rozpouštědlo (10 lahviček)

50 dávek: prášek (50 lahviček) + rozpouštědlo (50 lahviček)

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi (březí feny).

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Náhodná injekce je nebezpečná.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP (měsíc/rok)

Po rekonstituci spotřebujte ihned.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ “POUZE PRO ZVÍŘATA” A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 LYON

Francie

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

EU/2/01/029/001 10 dávek: prášek (10 lahviček) + rozpouštědlo (10 lahviček) EU/2/01/029/002 50 dávek: prášek (50 lahviček) + rozpouštědlo (50 lahviček) EU/2/01/029/003 1 dávka: prášek (1 lahvička) + rozpouštědlo (1 lahvička)

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Lahvička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eurican Herpes 205 prášek pro injekci

2.MOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dávka

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7.DATUM EXSPIRACE

EXP (měsíc/rok)

Po rekonstituci spotřebujte ihned.

8.SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Lahvička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eurican Herpes 205 rozpouštědlo

2. MOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 ml

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

6. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7. DATUM EXSPIRACE

EXP (měsíc/rok)

Po rekonstituci spotřebujte ihned.

8. SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.

Komentáře