Ingelvac CircoFLEX (porcine circovirus type 2 ORF2 protein) - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Ingelvac CircoFLEX
ATC: QI09AA07
Látka: porcine circovirus type 2 ORF2 protein
Výrobce: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Obsahy článků

Ingelvac CircoFLEX

vakcína proti prasečímu cirkoviru typu 2

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek Ingelvac CircoFLEX. Objasňuje, jakým způsobem agentura zhodnotila toto veterinární léčivo, aby mohla doporučit jeho registraci v Evropské unii (EU) a podmínky jeho používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Ingelvac CircoFLEX používat.

Pokud by majitelé nebo chovatelé zvířat chtěli získat praktické informace o používání přípravku Ingelvac CircoFLEX, měli by si přečíst příbalovou informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka.

Co je Ingelvac CircoFLEX a k čemu se používá?

Ingelvac CircoFLEX je vakcína, která se používá k ochraně prasat od dvou týdnů věku proti prasečímu cirkoviru typu 2 (PCV2). Infekce virem PCV2 mohou vést ke klinickým příznakům, jako je

úbytek živé hmotnosti nebo zastavení růstu, zvětšení lymfatických uzlin, potíže s dýcháním, bledá kůže a žloutenka (zežloutnutí kůže). Přípravek Ingelvac CircoFLEX obsahuje léčivou látku bílkovinu ORF2 prasečího cirkoviru typu 2.

Jak se přípravek Ingelvac CircoFLEX používá?

Přípravek Ingelvac CircoFLEX je dostupný ve formě injekční suspenze a je vydáván pouze na předpis. Podává se injekcí do svalu v jedné dávce. Vakcína začíná účinkovat 2 týdny po vakcinaci a ochrana trvá 17 týdnů.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Ingelvac CircoFLEX působí?

Přípravek Ingelvac CircoFLEX je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený obranný systém těla), jak se bránit proti onemocnění. Přípravek Ingelvac CircoFLEX obsahuje malé

množství bílkoviny viru PCV2. Jakmile je vakcína podána praseti, jeho imunitní systém rozpozná bílkovinu jako „cizorodou“ a reaguje tak, že vytváří aktivní imunitní reakci. Pokud se v budoucnu imunitní systém zvířete znovu dostane do kontaktu s tímto virem, bude schopen proti němu reagovat rychleji. Tato aktivní imunitní reakce pomůže praseti chránit se proti onemocnění způsobenému tímto virem.

Jaké přínosy přípravku Ingelvac CircoFLEX byly ve studiích prokázány?

Přípravek Ingelvac CircoFLEX byl zkoumán v řadě studií zahrnujících prasata různých plemen. Tyto studie byly provedeny jak v laboratorních podmínkách, tak v podmínkách typického evropského chovu. Studie prokázaly, že vakcinace prasat přípravkem Ingelvac CircoFLEX zmírňuje úbytek živé hmotnosti u selat. Rovněž snižuje hladiny viru PCV2 v krvi, klinické známky infekce virem PCV2, omezuje množství nedochůdčat a snižuje úmrtnost.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Ingelvac CircoFLEX?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Ingelvac CircoFLEX (který může postihnout více než 1 zvíře z 10) je mírné a krátkodobé zvýšení tělesné teploty v den vakcinace.

Úplný seznam omezení a hlášených nežádoucích účinků spojených s použitím přípravku Ingelvac CircoFLEX je uveden v příbalové informaci.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?

Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin?

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčiva, který je nutno dodržet předtím, než může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu.

Podání přípravku Ingelvac CircoFLEX „bez ochranné lhůty („0 dnů“)“ pro maso prasat znamená, že po podání tohoto léčiva není nutné odkládat jejich spotřebu.

Na základě čeho byl přípravek Ingelvac CircoFLEX schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Ingelvac CircoFLEX převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Další informace o přípravku Ingelvac CircoFLEX:

Evropská komise udělila přípravku Ingelvac CircoFLEX registraci platnou v celé Evropské unii dne 13. února 2008.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Ingelvac CircoFLEX je k dispozici na internetových stránkách agentury: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Ingelvac CircoFLEX naleznou majitelé nebo chovatelé zvířat

v příbalové informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v březnu 2017.

Komentáře