Masivet (masitinib mesylate) – Souhrn údajů o přípravku - QL01XE90

Obsahy článků

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MASIVET 50 mg potahované tablety pro psy.

MASIVET 150 mg potahované tablety pro psy.

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá potahovaná tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Masitinibum 50 mg (odpovídá Masitinibini mesylas 59,6 mg).

Masitinibum 150 mg (odpovídá Masitinibini mesylas 178.9 mg).

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Světle oranžové, kulaté, potahované tablety, na kterých je vyraženo z jedné strany „50“ nebo „150“ a z druhé strany logo společnosti.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Cílové druhy zvířat

Psi

4.2Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba neresekovatelných psích nádorů z mastocytů (stupeň 2 nebo 3) s potvrzenou mutací tyrosinkinázového receptoru c-KIT.

4.3Kontraindikace

Nepoužívat u březích a laktujících fen (viz bod 4.7).

Nepoužívat u psů mladších 6 měsíců nebo o živé hmotnosti méně než 4 kg.

Nepoužívat u psů trpících poruchou jater definovanou jako AST nebo ALT > 3 ×horní hranice normy (ULN).

Nepoužívat u psů trpících poruchou funkce ledvin definovanou jako poměr protein kreatinin v moči (UPC) > 2 nebo albumin < 1 × dolní hranice normy (LLN).

Nepoužívat u psů s anémií (hemoglobin < 10 g/dl).

Nepoužívat u psů s neutropenií definovanou jako absolutní počet neutrofilů < 2000 /mm3. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou z pomocných látek.

4.4Zvláštní upozornění

U každého nádoru z mastocytů léčitelného pomocí chirurgického zákroku by měl být chirurgický zákrok první volby léčby. Masitinib by se měl používat pouze u psů s neresekovatelným nádorem z mastocytů, který vykazuje mutovaný tyrosinkinázový receptor c-KIT. Přítomnost mutovaného tyrosinkinázového receptoru c-KIT musí být potvrzena před zahájením léčby (viz bod 5.1).

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Psi by měli být pečlivě sledováni a léčba by měla být v případě potřeby upravena nebo přerušena.

Sledování funkce ledvin

Funkce ledvin musí být patřičně sledována každý měsíc pomocí močového testovacího proužku.

V případě pozitivního semikvantitativního výsledku na testovacím močovém proužku (protein > 30 mg/dl) je třeba provést rozbor moči a stanovit poměr proteinu ke kreatininu v moči (UPC) a odebrat vzorek krve ke stanovení kreatininu, albuminu a krevního močovinového dusíku (BUN).

Jestliže je poměr UPC > 2 nebo kreatinin > 1,5 horní hranice normy (ULN) nebo albumin < 0,75 dolní hranice normy (LLN) nebo krevní močovinový dusík (BUN) > 1,5 ULN, přerušte léčbu.

Sledování syndromu ztráty proteinů

Každý měsíc provádějte močový test pomocí testovacího proužku. V případě pozitivního semikvantitativního výsledku na testovacím močovém proužku (protein ≥30 mg/dl) proveďte rozbor moči ke stanovení poměru proteinu ke kreatininu v moči (UPC).

Každý měsíc provádějte měření albuminu v krvi.

V případě poměru UPC > 2 nebo albuminu < 0,75 dolní hranice normy (LLN) by se měla přerušit léčba, dokud se hodnoty albuminu a UPC nevrátí do normálního rozmezí (poměr UPC < 2 a albumin > 0,75 LLN). Poté se může pokračovat v léčbě ve stejném dávkování.

Jestliže se jedna z těchto změn hodnot (poměr UPC > 2 nebo albumin < 0,75 LLN) projeví podruhé, léčba by se měla trvale přerušit.

Anémie nebo hemolýza

Psi by měli být pečlivě sledováni, zda se u nich neobjeví známky (hemolytické) anémie. V případě klinických známek anémie nebo hemolýzy by se měla stanovit hladina hemoglobinu, volného bilirubinu a haptoglobinu a provést vyšetření krevního obrazu (včetně retikulocytů).

Léčba by se měla přerušit v případě výskytu:

hemolytické anémie, tj. hemoglobin < 10 g/dl a hemolýzy, tj. volný bilirubin > 1,5 ULN a haptoglobin < 0,1 g/dl,

anémie v důsledku nedostatečné regenerace, tj. hemoglobin< 10 g/dl a retikulocyty < 80 000/mm3.

Jaterní toxicita (zvýšení ALT nebo AST), neutropenie

V případě zvýšení ALT nebo AST > 3 ULN, poklesu počtu neutrofilů < 2000/mm3 nebo jakéhokoli jiného závažného nežádoucího účinku by se měla léčba upravit následujícím způsobem:

při prvním výskytu by se měla léčba přerušit, dokud se hodnoty neupraví, a poté by se mělo v léčbě pokračovat ve stejném dávkování;

při druhém výskytu stejného abnormálního stavu by se měla léčba přerušit, dokud se hodnoty neupraví, a poté by se mělo pokračovat v léčbě s nižší dávkou 9 mg/kg živé hmotnosti/den;

při třetím výskytu stejného abnormálního stavu by se měla léčba přerušit, dokud se hodnoty neupraví, a poté by se mělo pokračovat v léčbě s dávkou sníženou na 6 mg/kg/den.

Léčba by se měla přerušit, jestliže se při dávce 6 mg/kg/den nadále vyskytují závažné nežádoucí reakce.

Jiná opatření

Léčba by se měla trvale přerušit v případě ledvinové toxicity, imunitně zprostředkované hemolytické anémie (IMHA) nebo anémie důsledkuv nedostatečné regenerace, a jestliže po snížení dávky přetrvává závažná neutropenie nebo závažný průjem nebo závažné zvracení.

Psi by neměli být v průběhu léčby použiti k chovným účelům.

Souhrn prahových hodnot laboratorního vyšetření vedoucích ke kontraindikaci nebo úpravě léčby (přerušení, snížení dávky nebo vysazení)

 

VEDENÍ LÉČBY JATERNÍ TOXICITY (ALT nebo AST)

 

Kontraindikace

Přerušení

Snížení dávky

Vysazení

> 3 ULN

> 3ULN

> 3 ULN

> 3ULN

 

(poprvé)

(podruhé/potřetí)

(počtvrté)

 

VEDENÍ LÉČBY NEUTROPENIE (počet neutrofilů)

 

Kontraindikace

Přerušení

Snížení dávky

Vysazení

< 2000 / mm3

< 2000 / mm3

< 2000 / mm3

< 2000 / mm3

 

(poprvé)

(podruhé/potřetí)

(počtvrté)

VEDENÍ LÉČBY SYNDROMU ZTRÁTY PROTEINŮ (albuminémie nebo UPC)

Kontraindikace

Přerušení

Snížení dávky

Vysazení

Albumin < 1 LLN

Albumin < 0,75 LLN

Neuplatňuje se

Albumin < 0,75 LLN

nebo UPC > 2

nebo UPC > 2

 

nebo UPC > 2

 

(poprvé)

 

(podruhé)

VEDENÍ LÉČBY HEMOLYTICKÉ A NEREGENERATIVNÍ ANÉMIE

 

(hemoglobin, bilirubin, haptoglobin, retikulocyty)

 

Kontraindikace

Přerušení

Snížení dávky

Vysazení

Hemoglobin < 10g/dl

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

Hemoglobin < 10g/dl

 

 

 

a nebo

 

 

 

volný bilirubin > 1,5

ULN a haptoglobin<0,1g/dl nebo retikulocyty<80000/mm3

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Opakovaný kožní kontakt s masitinibem může narušit ženskou plodnost a fetální vývoj. Účinná látka přípravku Masivet může vyvolávat kožní přecitlivělost.

Zamezte styku kůže s výkaly, močí a zvratky léčených psů.

Při úklidu zvratků, moči nebo výkalů léčených zvířat používejte ochranné rukavice.

Jestliže se rozlomené tablety, zvratky, moč nebo výkaly léčených zvířat dostanou do kontaktu s kůží, okamžitě kůži opláchněte velkým množstvím vody.

Účinná látka přípravku Masivet může způsobovat závažné podráždění a poškození očí.

Zamezte styku s očima.

Dbejte o to, abyste se nedotkli očí, dokud neodložíte a neodstraníte rukavice a důkladně si neumyjete ruce.

Jestliže se přípravek dostane do kontaktu s očima, okamžitě si oči vypláchněte velkým množstvím vody.

Lidé se známou přecitlivělostí na masitinib by se měli vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

V případě náhodného požití léku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Při podávání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.

Děti by se měly vyvarovat přímého kontaktu s léčenými psy, výkaly nebo zvratky psů.

4.6Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Velmi časté

Mírné až středně závažné gastrointestinální reakce (průjem a zvracení) s průměrnou dobou trvání přibližně 21 a 9 dnů.

Mírná až středně závažná alopecie s průměrnou dobou trvání přibližně 26 dnů.

Časté

Na začátku léčby se může u psů trpících poruchou ledvin vyskytnout závažná ledvinová toxicita (včetně zvýšení hladiny kreatininu v krvi nebo proteinurie).

Středně závažná až závažná anémie (aplastická/hemolytická) s průměrnou dobou trvání přibližně 7 dnů.

Syndrom ztráty proteinů (převážně v důsledku snížení sérového albuminu).

Mírná až středně závažná neutropenie s průměrnou dobou trvání přibližně 24 dnů.

Zvýšení aminotransferáz (ALT nebo AST) s průměrnou dobou trvání přibližně 29 dnů.

Zvláštní opatření, která by se měla učinit v případě výskytu výše uvedených reakcí, jsou popsána v bodě 4.5.

Jiné často zaznamenané nežádoucí účinky byly ve většině případů mírné nebo středně závažné:

Letargie a tělesná slabost s průměrnou dobou trvání přibližně 8, respektive 40 dnů.

Snížení chuti k jídlu nebo anorexie s průměrnou dobou trvání 45, respektive 18 dnů.

Kašel (průměrná doba trvání 23 dnů).

Lymfadenopatie (průměrná doba trvání 47 dnů).

Otoky (průměrná doba trvání otoků bylo 7 dnů).

Lipom (průměrná doba trvání 53 dnů).

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je definována následovně:

-velmi časté (více než 1 z 10 zvířat vykazuje nežádoucí účinky v průběhu jedné léčby)

-časté (více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

4.7Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u březích a laktujících fen (viz bod 4.3). Laboratorní studie u krys prokázaly porušení samičí fertility v dávce 100 mg/kg/den, embryotoxicity a vývojové toxicitydávkách nad 30 mg/kg/den. Studie u králíků nicméně neodhalily embryotoxicitu ani vývojovou toxicitu.

4.8Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Testy in vitro s lidskými mikrosomy ukazují, že současná léčba s látkami, které jsou metabolizovány isoformami CYP450, může vést ke zvýšení nebo snížení plazmatických hladin buď masitinibu, nebo těchto látek. Odpovídající údaje pro psy nejsou k dispozici. Proto se doporučuje dbát při současném použití masitinibu a jiných látek opatrnosti.

Současné použití jiných látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může zasahovat do vazby masitinibu, a tak způsobovat nežádoucí účinky.

Účinnost přípravku Masivet může být snížena u psů, kteří byli dříve léčeni chemoterapií nebo radioterapií. Údaje týkající se případné zkřížené rezistence s jinými cytostatiky nejsou k dispozici.

4.9Podávané množství a způsob podání

Pro perorální podání.

Doporučená dávka je 12,5 mg/kg (s rozmezím dávek 11–14 mg/kg) jednou denně, a to podle níže uvedené tabulky.

U psů o živé hmotnosti nižší než 15 kg není vždy možné přesné dávkování. Tito psi mohou být léčeni buď 50, 100 nebo 150 mg, jestliže je možné dosáhnout cílové dávky 11–14 mg/kg živé hmotnosti.

Tablety musí být podávány celé a neměly by se dělit, rozlamovat nebo drtit. Je-li rozlomená tableta psem po sežvýkání vyvržena, měla by se zlikvidovat.

Tablety by se měly vždy podávat stejným způsobem a s jídlem.

12,5 mg/kg ž.hm.

 

Počet tablet denně

Dávka mg/kg

Živá hmotnost psa v kg

50 mg

 

150 mg

Nižší

Vyšší

 

 

 

 

 

hmotnost

hmotnost

> 15

plus

13,7

11,1

> 18

plus

13,9

11,4

> 22

 

 

13,6

11,5

> 26

plus

13,5

11,7

> 30

plus

13,3

11,8

> 34

 

 

13,2

11,8

> 38

plus

13,2

11,9

> 42

plus

13,1

12,0

> 46

 

 

13,0

12,0

> 50

plus

13,0

12,0

> 54

plus

13,0

12,1

> 58

 

 

12,9

12,1

> 62

plus

12,9

12,1

> 66

plus

12,9

12,1

> 70

 

 

12,9

12,2

> 74

plus

12,8

12,2

> 78

 

plus

12,8

 

Jestliže je tableta vyplivnuta nebo vyzvracena průběhuv deseti minut po podání, měla by se léčba zopakovat. Jestliže je tableta vyplivnuta nebo vyzvracena déle než za deset minut po podání, nemusí se léčba opakovat.

Léčbu je třeba přezkoumat po 4 až 6 týdnech za účelem vyhodnocení počáteční reakce. Trvání léčby závisí na reakci na léčbu. Léčba by měla pokračovat v případě stabilního nemocnění, tj. statické, částečné nebo úplné reakci nádoru za předpokladu, že je přípravek dostatečně dobře snášen. V případě progrese nádoru není pravděpodobné, že by byla léčba úspěšná, a léčbu je třeba znovu posoudit.

Snížení dávky, přerušení léčby a vysazení léčby:

Psi by měli být pečlivě sledováni a nutnost snížení dávky v případě možných významných nežádoucích účinků by se měla stanovovat na základě odborného posudku (viz bod 4.5). Dávky se mohou snížit na 9 mg/kg živé hmotnosti (rozmezí 7,5–10,5 mg/kg) nebo 6 mg/kg ž.hm. (rozmezí 4,5– 7,5 mg/kg) podle níže uvedené tabulky.

V průběhu klinických studií se snižovala denní dávka v důsledku nežádoucích účinků u přibližně 16 % léčených psů, a to zejména v důsledku zvýšení hladin transamináz.

9 mg na kg živé hmotnosti jednou denně, jak ukazuje níže uvedená tabulka.

 

 

 

Počet tablet denně

Dávka mg/kg

Živá hmotnost psa v-kg

50 mg

 

150 mg

Nižší

Vyšší

 

 

 

 

 

hmotnost

hmotnost

> 15,0

19,4

 

 

10,0

7,7

> 19,4

25,0

plus

10,3

8,0

> 25,0

30,6

plus

10,0

8,2

> 30,6

36,1

 

 

9,8

8,3

> 36,1

41,7

plus

9,7

8,4

> 41,7

47,2

plus

9,6

8,5

> 47,2

52,8

 

 

9,5

8,5

> 52,8

58,3

plus

9,5

8,6

> 58,3

63,9

plus

9,4

8,6

> 63,9

69,4

 

 

9,4

8,6

> 69,4

75,0

plus

9,4

8,7

> 75,0

80,6

plus

9,3

8,7

6 mg na kg živé hmotnosti jednou denně, jak ukazuje níže uvedená tabulka.

 

 

Počet tablet denně

Dávka mg/kg

Živá hmotnost psa v kg

50 mg

 

150 mg

Nižší hmotnost

Vyšší hmotnost

>15,0

20,8

 

 

6,6

4,8

> 20,8

29,2

 

 

7,2

5,1

> 29,2

37,5

plus

6,9

5,3

> 37,5

45,8

plus

6,7

5,5

> 45,8

54,2

 

 

6,5

5,5

> 54,2

62,5

plus

6,5

5,6

> 62,5

70,8

plus

6,4

5,6

> 70,8

79,2

 

 

6,4

5,7

> 79,2

 

plus

6,3

 

4.10Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Doporučená denní dávka 12,5 mg/kg živé hmotnosti odpovídá maximální tolerované dávce (MTD), která byla odvozena ze studií opakované toxicity dávky u zdravých psů plemene Beagle.

Příznaky předávkování byly zaznamenány ve studiích toxicity provedených u zdravých psů léčených po dobu 39 týdnů přibližně dvojnásobnými dávkami, než je doporučená dávka (25 mg masitinibu), léčených po dobu 13 týdnů a 4 týdnů dávkami přibližně 3krát převyšujícími doporučenou dávku

(41,7 mg masitinibu) a léčených po dobu 4 týdnů dávkami přibližně 10krát převyšujícími doporučenou dávku (125 mg masitinibu). Hlavními cílovými orgány toxicity u psů byly gastrointestinální systém, hematopoetický systém, ledviny a játra.

V případě nežádoucích účinků následujících po předávkování by se měla léčba přerušit až do úpravy stavu a poté obnovit v doporučené léčebné dávce.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: inhibitor protein-tyrosin kinázy

ATCvet kód: QL01XE90.

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Masitinib je inhibitor protein-tyrosin kinázy, který in vitro silně a selektivně inhibuje mutovanou formu v juxtamembránové (JM) oblasti c-Kit receptoru. Inhibuje také receptor pro růstový faktor pro krevní destičky PDGF (Platelet Derived Growth Factor) a receptor pro růstový faktor pro fibroblasty FGFR3 (Fibroblast Growth Factor).

V pivotních klinických studiích z dané oblasti byli psi různých plemen ve věku od dvou do sedmi let náhodně léčeni přípravkem Masivet v dávce 12,5 mg/kg nebo placebem. U psů s neresekovatelným nádorem z mastocytů, stupně 2 nebo 3, který exprimoval mutovaný tyrosinkinázový receptor c-KIT, vykazovala léčba přípravkem Masivet významně delší dobu do progrese nádoru (TTP), průměrně 241 dnů ve srovnání s 83 dny v případě placeba. Reakce na léčbu masitinibem byla vyjádřena jako stabilní choroba; tj. statická, částečná nebo úplná reakce.

Léčba masitinibem by se měla používat pouze u psů s neresekovatelným nádorem z mastocytů, který exprimuje mutovaný tyrosinkinázový receptor c-KIT. Před léčbou musí být potvrzena přítomnost mutovaného tyrosinkinázového receptoru c-KIT.

5.2Farmakokinetické údaje

Po perorálním podání u psů v dávce 11,2 mg (±0,5 mg) na kg živé hmotnosti je masitinib rychle vstřebáván a doba do dosažení maximální koncentrace (Tmax) je přibližně 2 hodiny. Biologický poločas (t½) je přibližně 3–6 hodin. Masitinib se přibližně v 93 % váže na plazmatické proteiny.

Masitinib je metabolizován převážně N-dealkylací. Je vylučován žlučí.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza

Povidon K30

Prášek z prasečích jater

Krospovidon

Stearan hořečnatý

Potahovaná vrstva tablet:

Makrogol 3350

Polyvinylalkohol

Talek

Oxid titaničitý (E171)

Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4.Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

6.5Druh a složení vnitřního obalu

Bílá lahvička z HDPE uzavřená tepelně přitavenou fólií a dětským bezpečnostním uzávěrem. 30ml lahvička obsahuje 30 potahovaných tablet přípravku Masivet 50 mg.

40ml lahvička obsahuje 30 potahovaných tablet přípravku Masivet 50 mg. 60ml lahvička obsahuje 30 potahovaných tablet přípravku Masivet 150 mg.

6.6Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AB Science S.A. 3 avenue George V 75008 Paris Francie

Tel: +33 (0)1 47 20 00 14 Fax: +33 (0)1 47 20 24 11 MASIVET@ab-science.com

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/002

EU/2/08/087/003

9.DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 17/11/2008

Datum posledního prodloužení:

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Komentáře